fredag den 22. juli 2016

Klage til Psykolognævnet

Jeg ønsker at klage over et rapport lavet af JJA vedr. drengen ved Odense Kommune som hyrede Opholdsted NM. Klagen er kompleks og omfatter dels områder ved psykolognævnet og dels ved ankestyrelsen.

1. Klager jeg til Patientombuddet, jf. § 14, stk. 5 i lov om psykologer m.v. over manglende aktindsigt, herunder idet hun blev hyret som anden aktør af Odense Kommune klager jeg også jvf offentligheds og forvaltningsloven overholdelse ifm aktindsigt.
Jeg har flere gange forsøgt at få aktindsigt i sagen men psykologen mente ikke hun behøvede at give mig en kopi af sagen som Odense Kommunen tilsendt hende og nægtede at fremsende optegnelser af testen til barnets nuværende psykolog som skal arbejde videre med barnet. Som forældremyndighedsindehaver, idet der ingen afgørelser i sagen som skulle begrænse akterne klager jeg hermed over jeg at den dag i dag mangler min kopi af sagens akter. Der findes hellere ikke aktlister så jeg kan tyde hvilke akter var tilsendt psykologen, samt opholdsstedet fik lov af kommunen at kassere det akter jeg eftersendt.

Jeg blev nægtet aktindsigt i alle sagens akter, ved psykologen og socialrådgiveren også dermed mulighed for at kommentere oplysninger om min person, mit barns forløb og dermed ikke givet mulighed for at supplere hans udredning med relevant materialer som jeg var i besiddelse af. Odense Kommune havde ikke afholdt en høring af mig jvf akter de videresendt.
Disse akter beskrives jvf psykologen og jeg citere direkte fra rapporten således at I kan se jeg ikke kun identificere akterne eller ved om min kommentar var vedlagt, hvis jeg havde kendskab til disse dokumenter:
"Baggrunds oplysninger:
I forbindelse med herværende psykologiske undersøgelse, har sagsbehandler   sendt
diverse og særdeles omfangsrige baggrundsoplysninger angående familien, bestående af mor, mor til børnene.
Det drejer sig om en
- § 50 undersøgelse,
- mellemkommunal underretning,
- referat af diverse møder mellem forvaltningen og moren,
- underretninger vedrørende begge børn,
- læsevurderinger på drengen,
- referat af bømesamtaler,
- skrivelse fra ankestyrelsen
- samt beskrivelser af hjemmebesøg.
Der er bilag og dokumentation på samtlige vurderinger og beskrivelser. Alle sagsakter er grundigt gennemlæst og næste afsnit vil referere de oplysninger om drengen,som undertegnede finder relevante i forhold til undersøgelsen og familien generelt.
Tekst skrevet med kursiv er direkte citater fra baggrundsoplysningeme."


I dag ønsker jeg fortsat en kopi af alle sagens akter, samt der relevant for psykologer sendes både til vores nuværende psykolog som Kommunen har hyret, samt PPR således at vi har journal optegnelser til fremtidig brug. Skrivelse om orientering om psykologerklæringer i børnesager m.v. som findes ved link her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=54003

2. Jeg klager jeg over at psykologen ikke gav mig en tilbagemelding jvf hendes udredning, da jeg har forældremyndigheden. Socialrådgiveren gav mig hellere ikke en tilbagemelding og hørt mig ikke i akter hun videresendt.

Psykologen begrundede det med:
"Grundet den tvangsmæssige undersøgelse mens drengen er anbragt på institution, er der ikke tilbudt nogen tilbagemelding til hans mor. Ifølge rådgivning fra Dansk psykologforenings juridiske konsulent, har børns forældre ikke krav på en tilbagemelding af den psykologiske undersøgelse, når det drejer sig om en tvangsmæssig undersøgelse."


I hele udredningen, som i den grad omhandler min person, hvor psykologen beskriver hendes formodninger er jeg hverken spurgt eller hørt mig jvf mit barns behov eller meninger ift hans skolegang, trods hun beskrev min adfærd, holdninger og hendes formodninger om det relation mellem mit barn og hans øvrige familie. Hun havde hverken set mig eller talt med mig!

En tvangsudredning udelukker ikke det etiske retningslinier for at undersøge alle, eller at kun fravige den lovpligtige tilbagemelding uden afgørelse
.
Jeg klager, fordi til selve undersøgelsen havde jeg ikke i sinde at modsatte mig denne udredning, men regnede med praksis følges hvor jeg trods sagens omstændigheder vil høres jvf mit barns skoleforhold og især idet hun ønskede at udtale sig omkring forholdet mellem mit barn og mig og disse kræver ligesom observationer af mig sammen med mit barn. Socialrådgiveren og Fagkonsulent  mente mit samarbejde vil påvirke sagens udfald dermed blev det en tvangs udredning, med alvorlige fejl og mangler, som jeg klager over selvstændigt.

Han var 10 år gammel og kun ikke redegøre for hans sagsforløb, og havde ingen indsigt i tidliger udredninger som kun supplere hendes vurderinger for at få en indblik i hans skolegang og efterfølgende udvikling. Hvis jeg fik en tilbagemelding havde jeg kunnet supplere hans udredning med andre relevante psykolog rapporter.

Udredningen var en §51 tvangsudredning, da der normal ikke må indhentes ny undersøgelser uden forældre samtykke - jeg blev ikke afkrævet samtykke, og hellere ikke informeret om psykolog udredningen men havde ikke sat mig imod en evt psykolog udredning da jeg personligt selv anmodt forvaltningen om tilsvarende ved PPR hvor vi ikke kun opnå enighed, da forvaltningen nægtede og mente jeg ville påvirke udrendingen.

Hendes beskrivelser passer til barnet, men hun havde flere gange ikke kunnet vurdere som hun gjor da hun indragede min person, netop fordi hun ikke mødt eller talt med mig før efter selve undersøgelsen. Dermed havde hun hellere ikke det relevante grundlag at vurdere hans skolegang, dermed opdagede hun ikke hvor hans udvikling stagnerede eller hvilke skoletilbud slået fejl, men indragede meninger om min forhold i hjemmet som hun ikke observerede.

Hun fik nemlig ikke lærer udtalelser jvf det liste af akter som hun nævner. Havde hun talt med mig vil det kun oplyses at jeg ansøgt netop kommunen om "ordblinde hjælp til mit barn" som psykologen forslåede - men det opdagede hun ikke.
3. Jeg klager over formodede inhabilitet at psykologen havde en så tæt samarbejde med opholdsstedet at dele af det tests hun tog slet ikke var beskrevet i hendes rapport men blev beskrevet i opholdsstedets optegnelse af sagen, dvs dem som var den anden aktør hyret af Odense Kommune for at udrede barnet. 

Jeg har begrundet min anmeldelser om at min barn til  hhv. statstilsyn og socialnævnet var udsat for "magtanvendelser" senere betegnet som ulovlige af et enigt nævn, at hun ikke reagerede på min anmeldelse, netop fordi magtanvendelserne havde påvirket mit barn ret meget som rapporten afspejler. Hendes rapport beskrev ikke disse magtanvendelser og det finder jeg bekymrende.

Jeg fandt det yderst bekymrende da psykologen havde så en åbentlys tæt samarbejde med opholdsstedet og dennes leder og stedfortræder samt pædagoger således at deres notater blev blanded sammen i sagens raportskrivning. Det betyder at psykologen ikke beskrev en test hun tog i selve psykolog rapport mens testen blev beskrevet i pædagogernes rapport - det mener jeg ikke virker som psykologen lavede en uvildig rapport, men at opholdsstedet og hende "samarbejdede" tæt.

Jeg bemærkede endevidere at psykologen også arbejder som børnesagkyndige ved en Børn og Unge udvalg, dvs. så tæt forbundet med tvangsfjernelse af børn hvor hun også samarbejdede sammen med den anden psykolog i sagen, som skulle udrede storsøster. Ifm. hendes stilling kendt hun opholdsstedets leder som er børnesagkyndige for Region Sydjylland.

Jeg stiller derfor spørgsmål ved om dette undersøgelse var uvildig, samt om det kan være et spørgsmål om inhabilitet idet udredningen var som led i en §51 udredning, da der normal ikke må indhentes ny undersøgelser uden forældresamtykke - jeg blev ikke afkrævet samtykke, men havde ikke sat mig imod en evt psykolog udredning da jeg personligt selv anmodet forvaltningen om det via PPR. Det jeg forventede var at de to psykologer og opholdsstedet hver arbejdede "som uvildige parter" og forventede ikke så tæt et sammenskrivning af akter, og fordeling af sagens oplysninger. Jeg henviser til det vedhæftede rapport og en uddrag af en beskrivelse lavet af institutionens leder som beskriver psykologens test "den øde ø" som ikke fandtes i psykologens raport, hun glemt helt at beskrive den deltest. Testen er nævnt i rapporten men beskrevet af opholdsstedet:
"Personalet på NM fortæller ofte barnet, at de vil ham det godt og ønsker at hjælpe ham. Han har en mistillid til alle andre end mor. Ifølge en telefonsamtale med barnets’ psykolog JJA fremgår det, at barnet ikke ville tage mor eller søsteren med på en øde ø, hvis han skulle vælge tre personer, som han kunne tage med. Han fortæller, at han ville tage tre venner med, som kan hjælpe ham med at overleve. Til personalet på NM fortæller han, at den eneste der elsker ham og kan hjælpe ham er mor, og derfor undrer det os, at han ikke vælger at tage mor med på den øde ø."

Hvis psykologen havde spurgt mig havde jeg kunnet fortælle hende at vi netop kort inden anbringelsen læste Huckelberry Finn som omhandlede netop en dreng som tog på eventyr. Barnet ønskede en skole, som han trivedes ind på samme måde som han gjort på den skole Odense Kommune betalt. Hvis Kommunen vurderer han skal på en skole for højt begavede børn, men skolen overser eller ikke får timer jvf hans ordblindhed så er det netop ikke min forældreevne men mere "diverse mangler" og "mobning" som Kommunen skulle håndtere, netop som psykologen anbefalede. 

Havde hun talt med mig var disse "uregelmæssigheder belyst" og så havde vi vha en psykolog kunnet finde en god skole løsning for ham. Det er først nu hans skolesag løses - grundet manglende forældreinddragelse. Som forældremyndighedsindehaver er jeg ansvarlig for at videregive det korrekte oplysninger om mit barn og det er tydeligt hun ikke fik fra kommunen da det ikke var på listen. Vedhæftede som psykolograport2009. 

4. Jeg henviser til principel afgørelse 159-12, hvor afgørelsen beskriver kommunens forpligtelser jvf kompetencer og sagsoplysninger. 

Denne principafgørelse omhandler faktisk vores sag, afgjort kort inden tvangs udredningen var valgt som løsning og psykologens sagsakter var baserede på en §50 hvor Odense kommune ikke fjernede oplysninger erklærede ugyldig jvf denne afgørelse, men fremtidige §50 blev fejlagtige oplysninger kopierede og gentaget uden min rettelser eller kommentar blev tilført sagen, på trods af dette princip afg som kommunen fik en månen inden tvangs udredningen blev sat i værk, samt jeg afleveret i retten den 23. oktober 2012. vedhæftede som pdf fil 159 original.

Her stiller jeg spørgsmål til psykologens arbejde da tilsyn for opholdssteder afgjor at opholdsstedets personale ikke havde fornøden erfaring jvf hans alder eller målgruppe jvf tilsynssagen og dispensation for at de skulle varetage opgaven. Se dispensation pdf Psykologen var på ingen måde bekymret at han blev passet med mangler jvf alders og målgruppe, samt uden skolegang og uden kontakt til jævnaldrende eller hans vanlige fritidsaktiviteter.

Til hendes forsvar vil jeg dog skrive at hun ikke fik alle oplysninger, og det kun hun havde undgået hvis hun kontaktede/hørt mig eller sikrede sig jeg var hørt ifm. denne udredning og afleveret min egen kommentar. Jeg pointere at psykologen trods alle "klagepunkter" anbefalede det samme som jeg ansøgt om jvf mit barn jvf hans behov for ordblinde hjælp, hjælp vi først får i år og har søgt om siden 2010 jvf læserapporten. Jeg slutter med at sige et WISC profil som er ujævn indikere jvf håndbogen om testen et barn som har indlæringsproblemer og kan ikke anvendes ifm. udredning jvf omsorgssvigt. I hans læse rapport beskriver konsulenten at han gjor fremskridt som hjemmeundervist med f. eks hans læsning men flere år med et problematisk skolegang hvor manglende undervisning grundet skolens mangler jvf erfaring med ordblindhed og hans adfærdsmæssige behov som opståede da de ikke tog højde for PPR psykologens anbefaler af 2009 har i dag sat dybe spor som vil påvirke hans fremtidige skolegang.

I dag arbejder jeg sammen med PPR med en ekstern psykolog, konsulent (vores tidliger skoleleder som er ekspert i højt begavede børn i mistrivsel) og specialklassens leder for at genoprette det forløb efter denne udredning. Vores samarbejde har varede et år og han sluses ud i en normal folkeskole hvor der yderlige ansættes en læse/skrive specialist. Det er ærgerligt at en tvangs udredning ved Børn og Unge kunne forsinke netop sådan et samarbejde i mange år dvs 6 år.
Jeg håber med min klage at punkterne kan være til gavn for fremtidige sager, men også være begyndelsen at få rettelser indskrevet som bør havde været gjort ved princip afgørelsen af 2012, således at min børn ikke hænger på for mange fejlbehæftede påstande. 

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.