tirsdag den 20. september 2016

Kan skolen kræve en "ny" ordblind test? #ordblinduge


Link åbner ovenstående billede som pdf fil www.netvaerkslokomotivet.dk%2Fnetlok%2Fexport%2Fsites%2Fdefault%2Ffiler%2F2016%2FAktivitetsoversigt_ordblindeugen_2016.pdf&h=NAQErX4vk&s=1

Tak for telefonsamtalen. Som aftalt i telefonen sender jeg dig lidt information om, hvordan du forhåbentlig kan komme videre i din dialog med skole og kommune. Hvis din søn én gang er blevet testet ordblind, behøver han ikke at blive testet igen i løbet af sin grundskole. Først når din søn går videre på en ungdomsuddannelse, vil der blive stillet krav om, at han bliver testet med den nationale ordblindetest Ordblindetesten.


En test med Ordblindetesten udgør vurderingsgrundlaget for at få stillet SPS (hjælpemidler og studiestøtte) til rådighed på sin ungdomsuddannelse. Som du allerede ved, så er folkeskolen et kommunalt ansvar. I det konkrete tilfælde et det skolens leder, der har ansvaret for, at undervisningen organiseres og tilrettelægges, så den opfylder din søns undervisningsmæssige behov.
Det indebærer også et ansvar for at stille de nødvendige hjælpemidler (læse- og skriveteknologi) til rådighed og at sørge for, at ordblinde elever får ekstra tid til prøver og test samt adgang til at anvende hjælpemidlerne ved prøver og test. I kapitel 14, punkt 108 i ”Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand” står der:
Elever, som ikke er omfattet af reglerne om specialundervisning, gives særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven, jf. folkeskolelovens § 19, stk. 1, 1. pkt. Det følger af denne bestemmelse, at de nødvendige undervisningsmidler, herunder eventuelle tekniske hjælpemidler, skal stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne, i det omfang det er en forudsætning for, at eleven får tilstrækkeligt udbytte af undervisningen.
Dette gælder også hjælpemidler, som er nødvendige for, at eleven kan forberede sin undervisning hjemme. Skolen skal i denne forbindelse sikre, at den enkelte elev i fornødent omfang instrueres i brugen af hjælpemidlet, herunder installation af software til it-hjælpemidler.
Der er flere punkter i kapitel 14, som er relevante at kende til ved ordblindhed.Vejledningen findes på retsinformation:https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175630 Ud over at stille hjælpemidler til rådighed, skal skolen også sørge for, at ordblinde elever har adgang til digitale tekster. Skønlitteratur og nogle fagmaterialer kan anskaffes gennem Nota, og andre kan findes via Materialebasen, hvor der findes digitaliserede tekster målrettet ordblinde elever i grundskolen http://www.emu.dk/modul/materialebasen-et-initiativ-l%C3%A6sesvage-eleverJeg vil anbefale dig at gå i dialog med ledelsen på din søns skole. Det er som sagt skolens leder, der har ansvaret for, at undervisningen opfylder elevernes undervisningsmæssige behov.

Og endelig kan jeg henvise til denne pjece: ”Forældrepjece om specialundervisning til elever i folkeskolen”https://ast.dk/publikationer/foraeldrepjece-om-specialundervisning-til-elever-i-folkeskolen-2014/@@download/publication

Hvad angår dit spørgsmål om en liste over tilladte hjælpemidler til prøver, må jeg henvise dig til Kontor for Prøver, Eksamen og Test i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Du kan finde information på denne hjemmesidehttp://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-proever/Tilrettelaeggelse/Proeve-paa-saerlige-vilkaarOg du kan tage kontakt til medarbejderne i Kontor for Prøver, Eksamen og Test via denne mailadresse:· Spørgsmål om prøveaflæggelse på særlige vilkår:emsb@stukuvm.dkBemærk skoleledere ved ikke det er deres ansvar at NOTA har fornøden opgaver digitalt. Hård kost for forældre som hvert år finder ud af at deres børns bøger bare ikke eksister. Næstved Kommunen har en super aftale de giver børn bøger i klassen, og derhjemme samt IT i rygsækken. Sådan kan det gøres hvis skoler vil. Der anerkender de børn skal være i centrum og at deres handicap kræver flere kræfter at følge med i skolen.
Hvis man kommer til ungdomsuddannelse går det første år med at benægte eller se tiden an. Oftest taber ordblinde terræn og den smidige overgang er ikke implementeret. Min datter fik først hendes diagnose på universitet og gymnasium anerkendt hende som ordblind i 3g. Det var der for sent at få hendes skriftlige karakter rettet ret meget.
Trist er alle disse børn har mere eller mindre fået knubs fordi deres tests ikke implementeres af skoleledere som ikke forstår opgaven eller lærer som ikke har tid. Lærer kan kun det de kan nå. Hvis de så oveni ikke har viden om hvad de har gratis til rådighed og ordblindhed ikke tænkes ind i teamets års planlægning så ender det med at barnet tabes.Hvis skolelederen henviser barent til NOTA og NOTA ikke har opgaven skal skolelederen finde en digital kopi. Hvis flere skoleledere var det bevidst og gav NOTA en kopi som var OCR scannede så var deres arbejde løst i fællesskab. Men når ingen gøre noger så sker der ikke noget. Børn og forældre skal ikke bruge deres resorucer på at lave skolens arebjde men vi ender alligevel med opgaverne. Derfor står vi meget alene med noget vi som sværm sammen med NOTA, skoler og skoleldere kun deles om.


Jeg må sige efter 6 år af det her hvor PPR fjerner skoleledere lige som sagen er ved at vi når hjælpen efterlader mig i totalt afmagt. At det er klart for alle Skolelederen beslutter og vi får en som ikke magter opgaven er året en til hvor hjælp udebliver. Jeg forstår bare ikke hvordan kommunen har råd til dette ... disse analfabeter må da koste sit at hjælpe? Måske hjælpes de aldrig med mindre deres forældre træder til og gøre det selv ... jeg tror det er sådan det altid har været. Jeg takker således nej til en ganske alm folkeskole hvor skolens ledere ikke mener vi skal samarbejde med PPR da han har valgt hvordan han vil klare en opgave han ikke engang er introduceret i. Jeg vil ikke udsætte mit barn for dette. Men desværre kan kommunen så tvangsfjerne ... eller presse os med økonomien og kræve vi anerkender deres valg. Problemet er det virker ikke det Kommunderne gøre ... et barn som kommer igennem skole med trauma uden læring er et indtægtskilde tabt. Kommuner er ikke god til at skabe omsætning må jeg sige ... de er god til at bruge penge men ikke god til at vi borger levere det bedste version af os selv. Vi fik trods gyldig rapport ikke disse ting tilbudt før det var for sent og barnet knækkede. Det og sociale problemer ... altsammen pga fejlbehandlet ordblindhed og BMSF hvor GUA, Autisme tilgang slået fejl .... at han er helt normal hvor en skoleleder vil selv og kommunen kan bruge anbringelses tvang er det meste skræmmende loven tillader. Susanne skrev ... men ved ikke vi var svigtede.

Odense: Rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen, Susanne Crawley Larsen, mener, at indsatsen overfor de ordblinde i Odense Kommune er taget godt vare på.- Skolerne anvender test og data, herunder den nationale ordblindetests, så de har mulighed for at sætte ind med støtte tidligt i barnets skoleforløb. Samtidig har Odense Kommune tegnet licenser, så alle børn og unge kan tilgå programmet CD-ord i skolen og hjemme, fortæller hun og nævner flere indsatser overfor elever i svære læsevanskeligheder.
- Der er blandt andet Læsecenteret på Højmeskolen, som er et tidsbegrænset undervisningstilbud til elever på 4., 5.
og 6. klassetrin. Skolen tilbyder også et profilspor for unge ordblinde på 7., 8. og 9. klassetrin. Kommunen har også Plan T, der er en læsecamp for elever på 7. og 8. klassetrin. Desuden iværksætter vi i efteråret ugeforløb for ordblinde unge på 10. klassetrin i samarbejde med Højmeskolen, hvor de unge og deres undervisere kan blive fortrolige med deres hjælpemidler, så de er godt rustet til afgangsprøven, lyder det fra rådmanden.
Prioritering
Funktionslærer på Højmeskolen, Bettina Brokmose, har i øjeblikket 24 elever på hvert hold i 4. 5. og 6. klassetrin i Læsecenteret, men ifølge statistikken er antallet af ordblinde fire til fem gange så stort.
- Vi ved, at op til syv procent af en årgang er ordblinde, og vi hører da, at der er mange forældre, der er utilfredse med Odense Kommunes tilbud til ordblinde, men vi har anerkendt ordblindhed i rigtig mange år, og Læsecenteret har eksisteret siden 2001. Vi gør rigtig meget, siger hun og fortæller, at det er et spørgsmål om prioritering, hvem der bliver tilbudt en plads på Læsecenteret.
- Der er desværre blevet sparet
på området, men det er noget, der sker nationalt, og der bløder folkeskolerne. De elever, vi får herud, er dem med de allerstørste vanskeligheder, og det er da en udfordring for kommunen at have specialister nok til at klare opgaverne ude på skolerne, siger hun.
Susanne Crawley Larsen mener, at prioriteringen er den rigtige.
Tidligere indsats
- Pladserne på Højmeskolen justeres efter behov. De 24 pladser dækket behovet i øjeblikket, da mange af de andre skoler også er rustet til opgaven, lyder det fra rådmanden.
Ser man generelt på folkeskoleelevernes læsefærdigheder, ligger Odense Kommune under landsgennemsnittet, men det agter Susanne Crawley Larsen også at tage hånd om.
- Det er min ambition, at folkeskolen skal kunne tilbyde alle elever en god undervisning, og at ordblinde tilbydes den
nødvendige støtte. Jeg har bedt forvaltningen komme med et oplæg til, hvordan vi kan sætte tidligere ind i forhold til at sikre, at flere børn og unge bliver gode læsere. Det er helt afgørende for, at de også kan klare sig godt i de andre fag og dermed også for deres videre succes i livet, siger rådmanden.

Susanne skla have ros for hendes løfte. Vi falder igennem da han lige netop er for gammel. Vores sag belv givet ultimatum samt forældre pålæg ... ikke at det afhjælper det som i 6, snart 7 år var glemt. Læse selv vores ordblinde rapport og ordblindeforenignens vurdering om vores sag.

den gyldige læsevurdering findes her: http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2011/04/lsevurdering.html 

ordblindeforenignens vurderinger findes her: http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2014/10/ordblindeforeningen-beskriver-vigtige.html

om højt begavede børn og ordblindhed findes her http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2016/08/gifted-og-ordblind-identificering-og.html

Kommunen betvivlede .... men nu er det for sent. End til analfabet er skabt og en mor kørt helt ned til sokkeholderne for se, da PPR så tv sagen da den anden mor hjemmeundervist blev min fjernt for at skjule en ordblind barn svigtes. Ikke andet .... man skal passe på med at tro kommunen er din ven. Det er en netværk af mennesker som bakker hinanden op og er et barn sortlistede kommer det barn ikke videre ... familien vil ikke får lovpligtig hjælp på alle fronter.


Tænk jeg treode naivt på at når en anbringelse sker så får børn det rette hjælp. Ordblindhed stået ubehandlet dvs de fjernede også det jeg selv gjor og med stor sucess .... og 2015 betvivler PPR og i år er ordet ordblind ikke nævnt. Skolelederen som tager opgaven er en jeg ikke ser magter opgaven dermed klager jeg over den valg. Og en skoleleder kan fjerne alt hjælp ... så pas på hvad du siger ja til. Skoleledere får også børn anbragt, underretter falsk osv for at slippe for ansvaret eller tjene penge til privat institutioner. Folkeskolens skoleleder kan primært bare flytte børn til flere fejl tilbud.

Autisme centret udskrev ham ... han blev ikke velplaceret der netop som jeg hele tiden påståede, de andre børn var for syg. Han er træt nu og jeg er usikker om jeg kan regne med deres vurderinger efter vores forløb, eller så skal jeg sige det er skræmmende de vurderede vi skulle "have ordblinde hjælp" hvor PPR kørt sagen så langt ude at vi ikke havde et barn der kun tage imod nogle af disse fine tilbud kommunen selv mener de har. Enten nægtede de at han fik lov eller gav det med få dages varselv hvor han ikke vil sove hjemmefra pga anbringelsen.

Jeg vil dog advarer at spor forløbet ikke udbyder hele folkeskolens fulde fagrækker for 7-9 klasse så hvis det er et barn som en dag vil læse videre så kan de ikke læse videre. Se. børn skal have alle fag for at have en retskrav til at gå på Gymnasium. Men barnet kommer hellere ikke videre bagerst i klassen i en folkeskole uden rette hjælpemidler / lærer tid eller center klasse som ikke ved nok om ordblindhed for at hjælpe barnet, ofte for sent opdagede og uden at det barn kan magte turbohold som plan T. Turbohold er ikke for alle ordblinde ... og det ved de for de kan se nogle profitere ikke.

Det var forudbestemt vi ikke skulle have hjælp for vi fik ikke disse tilbud før i år, hvor PPR kun se det nok ikke hænger sammen. PPR vil dog videre med sagen og fjerne mig da djeg er den eneste som kræver justeret PC og siger PPR imod jvf årsagen til mangler ifm matematik og dansk. Ja de nævner ikke ordblindhed ... så hvordan skal vi så ved om skolen vil hjælpe når 6 års skolegang ikke gav pote i Odense?

Socialt, det som centret havde som primær årsag stået han stille. Uro, skoleskift og press samt angst for om en social rådgiver kommer hvis han siger han ikke passede ind spillede en stor rolle. Ikke alle brn har GUA / Autisme bare fordi de tidligere har været på en skole for højt begavede børn og kommunen ikke har lign tilbud som klart kan læses de lukkede jvf budget 2017 punk 3 side 32 ... netop fordi skiftende skoleleder kørt projektet i bund. Jeg forstår bare ikke hvordan PPR kan sælge os det sted når kommunen selv skriver i deres officielle papir det ikke fungerer?. Vi magter ikke et til tilbud der ikke fungerer. Men det er ikke noget om hvad vi magter ... bankrotskab kommer. Kontanthjælpsloft rammer os med 2800kr alt efter hvor jeg læser ... kommunen ko ordinere kun for at skade en sag de ved vist ikke andet. Men tænk at stå i udskudt skolestart og syg men sanktioner ... for at motivere os. Ja, skal barnet bevidst fejlhåndteres og det ses som motivations faktor?Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.