fredag den 30. september 2016

Ordblindes vej til en gymnasial ungdomsuddannelse #skolechat #ordblindeuge #odense #nyoTre gode råd Ordblindeforeningens kompetente damer, Agnete Elmquist og Lena Utoft gav mig følgende råd, som jeg er evig taknemmelig for:

1. Få hende testet af en læsevejleder fra PPR, der skal stå i udredningen at hun har brug for it kompenserende hjælpemidler

2. Hun skal have tysk/fransk, for ellers fravælger man en gymnasial uddannelse allerede i 7. klasse

3. Hun skal op til alle afgangseksaminer.

Formålet med disse interviews er at undersøge de faktorer som spiller ind for de to grupper af unge, og deres nuværende placering i uddannelsessystemet. De tre unge som ikke er i en ungdomsuddannelse, går dels på produktionsskole, og dels på VUC, og tager der ordblinde undervisning eller undervisning i FVU (Forberedende Voksenundervisning) læsning.

Det som blandt andet er omdrejningspunktet for de to forskellige grupper af unge ordblinde er, at de unge som er i en gymnasial uddannelse, alle har afsluttende eksaminer fra grundskolen, og de tre som ikke er i en ungdomsuddannelse, har ingen afgangseksaminer.


De tre unge som er i en ungdomsuddannelse har alle gået på en ordblindeefterskole, hvor de har haft mulighed for at tage deres afgangseksaminer med it-hjælpemidler og ekstra tid. De tre unge som ikke er i en ungdomsuddannelse, har gået dels på en ordblindeefterskole uden eksamensmuligheder, på en erhvervsskole, hvor man ikke vurderede at han kunne tage afgangseksamen samt en ordblindeefterskole med mulighed for eksaminer, hvor man vurderede at hun ikke var i stand til at tage afgangseksamen.


De er alle tre på kontanthjælp i dag, men forsøger at komme videre i uddannelsessystemet, via forskellige kurser i læsning. Læs mere her: https://www.ordblindeforeningen.dk/ordblindes_vej_til_en_gymnasial_ungdomsuddannelse.asp
De nye regler er endnu ikke præciserede. Når loven om det nye gymnasium – start sommeren 2017 – er på plads, vil der også komme en ny bekendtgørelse om optagelse, og det er her, man så kan læse de præcise regler. Der bliver brug for en overgangsordning, fordi karakterkrav m.m. til gymnasiet først forventes at gælde fra optag sommeren 2019 – men vi ved det først sikkert, når lovgivningen er på plads.

De gamle regler fremgår af den Optagelsesbekendtgørelse, der er tilgængelig via ministeriets hjemmeside:

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=177372 (obs ændres snart .. pga 2017 krav)


Fælles regler for ansøgere til gymnasiale uddannelse 
§ 1. Lederen af den institution, som en ansøger har angivet som sin første prioritet eller efter § 3 har henvendt sig direkte til, afgør, om en ansøger kan optages på den gymnasiale uddannelse, som vedkommende har ansøgt om som sin første prioritet, jf. dog § 5, stk. 3, og § 8, stk. 3, hvorefter afgørelsen i visse tilfælde træffes af lederen af en anden institution, som udbyder gymnasial uddannelse, jf. § 21, stk. 2, i bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse.

Jeg skitsere lige det mest bruge optagelsesmetoder ... resten og andre veje dvs via erhvervsuddanelse eller studieforberedende enkeltfag eller optagelse på et særligt tilrettelagt stx- eller hf-forløb for elever eller kursister med Aspergers syndrom må i læse bekendtgørelses kapitel 7, og vi må undrer os over at "ordblinde" og andre med handicap ikke har muligheder her især grundet det kaos på skole området ifm deres skolegang som mange af os oplever! Handicappede skal da ikke være udelukket Gymnasium, vel?

HF § 8 stk 5) have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 5. til mindst 9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed, og have aflagt folkeskolens 9. -klasseprøve i tysk eller fransk efter 9. klasse, hvis prøven er blevet udtrukket for ansøgeren, eller 10. -klasseprøve efter 10. klasse. Elever, der aflægger prøve i tysk eller fransk i 10. klasse, kan kun gøre det som folkeskolens 10. -klasseprøve og skal aflægge både mundtlig og skriftlig prøve.

elller

Gymnasium §5 stk 3) have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 5. til 9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed,

Optagelsesprove § 15. En ansøger til de treårige gymnasiale uddannelser og den toårige hf-uddannelse, der ikke optages efter §§ 5-12, kan optages på grundlag af institutionens leders vurdering af de standpunktskarakterer, som ansøgeren måtte have, eventuelle prøveresultater fra forudgående undervisning, eventuelle udtalelser om ansøgerens kvalifikationer, og, hvis institutionen skønner det formålstjenstligt, en samtale eller en faglig test i ét eller flere fag, jf. dog stk. 2-3.

OBS LIGE Stk. 3. For elever, der fra og med skoleåret 2014-15 har fulgt undervisningen i folkeskolens tilbudsfag tysk eller fransk i 7., 8. eller 9. klasse, gælder reglerne i § 5, stk. 2, nr. 3-5, og § 8, stk. 2, nr. 5-6, i bekendtgørelse nr. 174 af 28. februar 2012 i stedet for denne bekendtgørelses § 5, stk. 2, nr. 3-4, og § 8, stk. 2, nr. 5. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140736

Se også reglerne vedr. Uddannelsesparathedsvurdering


Uddannelsesplaner for elever, der er vurderet uddannelsesparate 
§ 2. Elever, der er vurderet uddannelsesparate, udarbejder uddannelsesplanen sammen med forældremyndighedens indehaver.
Stk. 2. Forældremyndighedens indehaver og eleven skal underskrive uddannelsesplanen.


Uddannelsesplaner for elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate

§ 3. På skoler, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning eller den kommunale ungdomsskole forestår vejledningen, sikrer Ungdommens Uddannelsesvejledning, at eleven udarbejder uddannelsesplanen, samt at forældremyndighedens indehaver inddrages heri. Ungdommens Uddannelsesvejledning sikrer, at uddannelsesplanen er udfyldt korrekt.
Uddannelsesplaner efter grundskolen og 10. klasse
§ 6. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal for elever, der har forladt grundskolen eller 10. klasse, og indtil den unge fylder 18 år, løbende revidere uddannelsesplanen, når det er påkrævet. Revision af uddannelsesplanen skal ske i samarbejde med eleven og forældremyndighedens indehaver.
Stk. 2. Den reviderede uddannelsesplan skal underskrives af forældremyndighedens indehaver, eleven og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Husk, at begge dele må forventes ændret snart – og indeholde en særlig overgangsordning

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.