søndag den 9. oktober 2016

Retskravet på en ordblindetest #odense #nyO

Sådan skal retskravet fungere

Retskravet på en ordblindetest betyder, at forældre, som finder, at deres barn har læsevanskeligheder som følge af ordblindhed, kan anmode kommunalbestyrelsen om, at der foretages en ordblindetest af deres barn, selv om skolelederen ikke har fundet det nødvendigt.
Kommunalbestyrelsen vil i så fald være forpligtet til at sørge for, at der foretages en ordblindetest af barnet. Kommunalbestyrelsen kan efter de kommunalretlige regler uddelegere beføjelsen til for eksempel skolens leder. Det vil i så fald betyde, at forældrene kan gøre deres retskrav gældende over for skolelederen, der så vil være forpligtet til at sørge for, at testen gennemføres. 
Det kan for eksempel være en lærer eller læsevejleder på skolen, der i praksis står for at afholde ordblindetesten. Kilde: Forslag til ændring af folkeskoleloven  http://www.folkeskolen.dk/594468/foraeldre-faar-krav-paa-at-faa-ordblindetestet-deres-barn-fra-slutningen-af-4-klasse

"Retskravet på en ordblindetest foreslås at gælde fra den 1. marts på 4. klassetrin, da der først fra dette tidspunkt er tilstrækkelig sikkerhed for, at resultatet giver et retvisende billede af, om eleven er ordblind, hvis der ikke foreligger en samstemmende vurdering fra skolens leder af, at der er tegn på ordblindhed".
2. klasse kan bruge "Procedure til identifikation af elever i risiko for dysleksi" fra Socialstyrelsen. En test, der kan gentages i 3. klasse.

"Procedure til identifikation af elever i risiko for dysleksi" link til pdf  er den vi fik fortaget i 2. klasse og så den som en kommune valgt at "dreje halsen om på testen" hvor de tog den på et et barn i 5 eller 6 klasse og lod som om barnet var i 3. klasse for at fjerne ordblindhed. Den målt så ja barnet læser som en der bør være i 3. og så lukkede pågældende kommunen ellers bare videre testning! Med andre ord sagt de tog kun 2 af 5 dele og kun på ingentid uden at fuldføre opgaven vurderer. Det så jeg heldigvis men ingen ændrede noget jvf det behov mit barn har siden 2013.

Under det nye ... kan jeg se at elevens forældre vil så kunne gøre retskrav 1. marts og det er dejligt MEN MEN MEN så har det pågældende elev altså allerede gået 2 år uden "hjælp" hvor vi ved læsning er meget allerede i 2. klasse, og for at give en ide om hvad et barn skal kunne læse i 3. klasse så se her:
Og nu hvor vi alle er del af dette her ... ved vi alle lærer har hverken hjælpemidler til alle børn eller det der skal bruges på NOTA hvis forældrene selv skaffer en PC. Faktisk kan lærer vælge at de slet ike vil bruge en PC i deres klasse som skete for os i 2011 da vi var i 4. klasse. Herudover tager det tid for at scanne en artikel ind, da lærer får alt som gammeldavs print og der er ingen mulgihed for lærer at bestille indlæste materialer efter KLO lukkede i 2015, og  selv om KLO lavede grundskole bøger brugte lærer det ikke ... idet 98 Kommuner ikke forstået deres opgave i at skaffe grundskolebøger til børnene. NOTA har en stor del af det lærer lavede til Materiale databasen jvf  §17 brugere.

Så, ja det er dejligt og ja der er ikke helt som håbede men en bedre start end vi havde hidtil. Jeg står faktisk og er ret ked af vi flyttede da vores kommune i 2010 udleverede en IT rygsæk (ikke at skolen anede hvad de skulle med den ... ) og vi skulle levere den tilbage da vi flyttede. Sådan som elver der skrifter skole skal levere deres SPS rygsæk tilbage hvis ikke de husker at få den med til det nye sted.

Jeg er glad for jeg kan skrive vi har gjort alt det retningslinien beskrev og har allerede hullerne beskrevet i vores sag. Det betyder vakse forælre og politiker kan inden det næste valg (og i god tid, for alle ved valgforslag falder igennem når valget udskrives  ... hvis de følger politik en smule) kom igang med det næste skridt.


At hjælpe lærer med at have det de skal bruge ligger klargjort til deres elever, såleds at lærer og forældre kan hjælpes ad.


En ting er at undvige test (har nu aldrig forstået hvorfor lærer er bang for at finde ud af ordblindhed men måske er det afmagt at ikke kan hjælpe som de er bang for?) Noget andet er at give forældre og børn og lærer kompetencerne at gøre noget ved problemet.

INDEN det bliver emotionelle problemer hos barnet. Jeg ved at børnene har det "for svært" allerede i 4. klasse og jeg havde helst set årgangen var 3. klase de skulle 7 kunne kræve testen men der var sikkert en som sagte kommunen skulle lige have en chance.

Det som sker her er at forældre så først opnår en henvisning til en ordblinde klasse i efter år af 5. klasse, for klasselæren skal lige implementere og prøver at hjælpe den ny-fundet ordblinde elev. Indstillingen forgår om efterår,  og så kan de tidligst ved start i 6. får deres barn videre. Loven siger de skal indstille hele året rundt men praksis er altså som jeg skriver, og sjælden afbryder det tungt system deres vanlig praksis. Det kan også ske at 5. klasse også vil prøve sagen og så hvis et barn skal i specialklasse kan det tage flere år før barnet reelt får hjælp. Sådan bør det ikke være men lærer har altså ikke timerne til at hjælpe de ordblinde. Så hvis ikke skolen levere det forældrene forhandlede omgåeende som indsats hjemme i normal klassen .... og en ordblind forældre ved vores børn kan ikke lærer når de kommer hjem fra skolen. Deres hjerne er "dødtræt".

MENS indsatsen er mest effektivt fra 2 og 3 inden skaderne er sket på det emotionelle plan, så kan forældre først kræve test marts 4. klasse. Så vi må bestemt forhandle for dem der kommer efter os inden vores går videre for at ingen barn skal det igennem mit barn har været og stadigvæk er i.

Ordblinde faktisk kan efterligne autister når det er for svært ... det snakker folk bare ikke om og ungdomskoler er fyldt med ubehandlede ordblinde som først får hjælp i STU/AVU forløb når de er 18. Disse forløb er ved et slå bunden ud af kommunens økonomi for noget som kan undgås.


MEN TUSEND TAK TIL ALLE AKTØRER SOM GJOR DETTE MULIGT


Næse etape er hjælpmidler og adgang til stoffet digitalt (og at nogen erkender at hvis normale mennesker fortrækker lydbøger i menneske stemmmer er det måske en pointe at gøre som VUC og Universitet hvor noget af det kommer med ordentligt lyd for skolebørn for at de kan vælge deres egne metode de vil høre bogen i. For mange børn faktisk 40% af de ordbliden afviser "syntetisk tale" og ideen fra alle er de skal tvinges til at bruge noget normale mennesker kan vælge fra ... det er altså ikke helt oki og syntetisk tale kan hellere ikke alt, som UNI og VUC har fundet frem til)


Hvor er det bare en dejlig ting ... http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2016/03/et-testbatteri-til-identifikation-af.html beskriver en smule mere så informere jer selv inden i går igang.

Noget der skal noteres er at den nationale ordblidne test gælder hele skolelivet, den anden gælder kun til de skifter til erhvervsskole eller gymansum så starter kampen forfra. Det er næsten pointless at vil på Gymnasium uden adgang til stoffet det første 6 mndr og ofte erkender Gymnasium ikke der er et problem før barnet rammer skriveblokader i 2 eller 3. g. Politiker har arbejdet på en mere smedig overgang i 10 år og det har mange huller ... jeg håber jeg beskriver nogle her. Det værste er nok også at skolen og gymnasium bruger forskellige programmer - ordblinde har ikke mulighed for at vælge det som passer bedst til dem de skal tage imod det deres skole har valgt ... ofte af ikke ordblinde! Men til gengæld bliver de ordblinde temmeligt god IT mæssigt da meget IT er Ikon baserede så de bliver mere eftertragte nu hvor alle skal bruge en PC. Så lærer se at få jeres elever hjulpet - de kan hjælpe hele klassen med deres IT tricks som de lærer og vises af dyrt købte konsulenter hvad der skal til.

Det som gjor mig ked af det er at MYTER kom via ministeriet ned til børnene

"Elever, som scorer lavt i disse eller lignende testmaterialer, skal have særlig opmærksomhed i undervisningen med blandt andet direkte og systematisk undervisning i skriftens principper, særligt skriftens lydprincip. Hvis man herefter i 3. eller 4. klasse tester med en ordblindetest, vil man have større sikkerhed for, at disse elever ikke scorer lavt i ordblindetesten på grund af manglende eller utilstrækkelig undervisning i skriftens lydprincip, men fordi de reelt er ordblinde", hedder det i bemærkningerne til lovforslaget.

Det er sådan at ordblinde børn kan virke ikke ordblinde alt efter indsatsen ... suk forsker har undersøgt det og derfor kan en ordblinde klasse få en elev med og opdateret men hvis læren ikke  "fastholder" eleven så mister de deres opnåede læsefærdigheder!! Normale børn oplever ikke dette ... hos dem er det at læse som at cyckle, intet ændrer sig. Det er også sådan et ordblinde børn som har lært at læse kan læse/skrive bedre nogle dage end andre ... eller skal fordele det de skal nå så når de først er bagud så er det svært at de indhenter - så hellere for tidligt indsats end at se det an. Men indsatsen kræver lærer forstår børn sagtens kan mærke de er ikke som de andre, så pas endeligt på at ikke gøre dem ked af det - de lærer at begå sig uden at nogen opdager der er noget gjalt.

The Secret Life of the Dyslexic Child Hardcover – October 11, 2002
by Robert Frank

Lærerne oplyste, at ca. 1/3 af eleverne i risikogruppen havde andre former for vanskeligheder, der kunne påvirke elevens læse- og skriveniveau. De oplyste vanskeligheder dækkede et bredt spektrum af problemer (fx adfærd, koncentrationsbesvær, motoruro, motorik, muskelsvind, nervøs, socialt, talevanskeligheder, temperament, tidlig fødsel). Elevernes problemer forekom af meget varierende betydning for deres læse- og skrivefærdigheder. 3 af de 51 risikoelever fik beskrevet deres andre vanskeligheder med en diagnose (fx ADHD). Der var således ingen generelle tegn på, at elevernes vanskeligheder kunne forklares ud fra andre vanskeligheder eller handicaps. Omvendt er det særdeles vigtigt at understrege, at det ikke gavner en elev med multiple vanskeligheder at blive diagnosticeret som dyslektiker, da denne diagnose med stor sandsynlighed ikke vil udløse den form for støtte, eleven reelt har brug for. Tidligere har der været tradition for, at en elevs læsevanskeligheder udløste vidtgående specialundervisning, hvis denne var ca. 2 år bagud i læse- og stavefærdigheder i forhold til sine jævnaldrende kammerater. Data fra denne undersøgelse peger på, at man ikke bør vente, til en risikoelevs vanskeligheder er af denne størrelsesorden, men at man tværtimod bør sætte ind med en målrettet støtte til elever i risiko for dysleksi så tidligt som muligt.  "Procedure til identifikation af elever i risiko for dysleksi" link til pdf

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.