tirsdag den 10. januar 2017

Konference om retssikkerheden i anbringelsessager. Børnesager - hvor er retstaten? #handicap #anbringelse #socialrådgiver
Disse undersøgelser koster oftest langt mere end en indsats lokalt ved skolen koster, og undersøgelser laves af kommunen eller firmaer som står til at "tjene" ret mange penge alt efter udfaldet. Dermed forsvinder objektivitet uanset om det er kommunen eller en anden aktør. Læger, psykologer ved sygehuse har ikke meget at sige efterhånden - værst er sager undersøges og afgøres af pædagoger som rentskriver "læger, psykologer eller lærers udtalelser"! Grotesk er at folkeskolen ingen resourcer får så deres valg er i det sidste ende at kassere sager til BUF.

Ankestyrelsens principafgørelse 159-12 om anden aktør - børnefaglig undersøgelse - indstilling - lovhjemmel - delegation - kompensation - afgørelse - myndighedsudøvelse
Principafgørelsen fastslår
En kommune kan uddelegere visse sagsbehandlingsskridt ved udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse til en anden aktør, så længe den anden aktør ikke har indflydelse på afgørelsesprocessen og afgørelsens endelige indhold.
Børnefaglig undersøgelse:
Sager om særlig støtte til børn og unge efter kapitel 11 i lov om sociale service er sager, der indeholder en række personfølsomme oplysninger, hvor konsekvenserne af sagsbehandlingen i yderste tilfælde kan indebære tvangsmæssige indgreb. Det er derfor myndighedens ansvar, at disse sager er oplyst i fyldestgørende omfang, førend der træffes en afgørelse.
En børnefaglig undersøgelse er et særligt vigtigt redskab i sager om særlig støtte til børn og unge. Efter loven skal der udfærdiges en børnefaglig undersøgelse,hvis der træffes afgørelse om iværksættelse af foranstaltninger efter kapitel 11 i lov om social service.
Undersøgelsen skal kortlægge, om der skal iværksættes støtte til barnet og familien, og i givet fald, hvilken støtte der er behov for. Jo bedre en børnefaglig undersøgelse beskriver barnets og familiens problematikker, desto bedre er grundlaget for at træffe den rette afgørelse om videre foranstaltninger.
Hvilke opgaver kan uddelegeres til en anden aktør:
En anden aktør kan indsamle, systematisere og objektivt beskrive faktiske sagsoplysninger til brug for en børnefaglig undersøgelse.
Den objektive beskrivelse har alene til formål at opsummere de faktuelle oplysninger i sagen.
Det er kommunen, der afgør hvilke sagsoplysninger, der skal indhentes til brug for den børnefaglige undersøgelse.
Hvilke opgaver kan ikke uddelegeres til en anden aktør:
En anden aktør må ikke udarbejde vurderinger, analyser eller indstillinger, der foregriber eller kan influere myndighedens afgørelse.
Dette er sagsbehandlingsopgaver så tæt forbundet med afgørelsesvirksomheden, at uddelegering kræver en klar lovhjemmel.
Kommunens forpligtelser ved uddelegering til en anden aktør:
Det er kommunens ansvar at sikre, at den anden aktør besidder de rette faglige kvalifikationer til at varetage opgaven, og at den anden aktør holder sig inden for den aftalte opgaveafgrænsning.
Opgavevaretagelsen bør afgrænses klart og tydeligt.
Det er endeligt kommunen ansvar at sikre, at en sag er tilstrækkeligt oplyst, før der kan træffes en endelig afgørelse.
Retsvirkningen ved overskridelse af de aftalte beføjelser:
Hvis en anden aktør overskrider den aftalte opgaveafgrænsning ved eksempelvis at udarbejde en vurdering, analyse og/eller indstilling til afgørelse i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse, er der tale om udøvelse af en myndighedsopgave uden lovhjemmel.
Det medfører, at den udarbejdede børnefaglige undersøgelse ikke kan anvendes– også selvom kommunen havde foretaget en klar opgaveafgrænsning, som anden aktør ikke har overholdt.
Kommunen har i sidste ende ansvaret for, at den aftalte opgaveafgrænsning overholdes.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=153734


Anbringelsen var "planlagt" men skete en måned senere
med mest trauma muligt uden at barnet vidste noget en inhuman afhentning på 20 minutter
som blev til 3 år, uden at se hans hjem i 2.
Ingen, absolut ingen vidste hvordan de skulle håndtere mit barn.
Det resulterede så i magtanvendelser, mange magtanvendelser
som blev brugt, sammen med vores reaktion på udredningsvalg
 til at "bevise" barnet og familien var behandlings krævende.  

Ikke en eneste person på denne liste havde erfaring med det mit barns udredninger og skolepapir vidste, de udredninger kommunen "tryllede væk" ved nye undersøgelser blev 3 år senere bekræftede. Tilsynsraporten af opholdsstedet i samme periode beskriver at "tilsynet" nok kun ser på opholdsstedet, og kommunens ansvar er at sikre barnet. Optakten, efter længere tids sagsmishandling undlod vitterlig hele sagen, andet end det som rådgiveren forstået og mente. 

Du vil modtage indstillingen til Børn og unge-udvalget gennem din advokat.
Det er derfor vigtigt, at du hurtigst muligt og senest den 12.10.12 giver besked om hvilken advokat, du har valgt til at repræsentere dig ved børn og unge-udvalgsmødet den 23.10.12.

I forhold til høringen foreligger der ikke nye dokumenter. Høringen går ud på, at få din holdning til vores indstilling til Børn og unge-udvalget om overvåget samvær.
Din holdning til Servicelovens § 51 undersøgelse samt overvåget samvær vil indgå i materialet til Børn og unge-udvalget. Såfremt du ikke er enig i indstillingen til Børn og unge-udvalget har du ret til gratis hjælp af en advokat i forbindelse med sagens behandling i Børn og unge-udvalget, jf. Servicelovens § 72.

Din advokat vil fører sagen for dig til mødet i Børn og ungeudvalget, som finder sted den 23.10.12.

Forvaltningen har indstillet til Børn og unge-udvalget om at træffe afgørelse om Servicelovens § 51 undersøgelse, da forvaltningen ikke har kompetence på dette område, hvilket betyder at afgørelsen ikke er truffet – der er indstillet til at Børn og unge-udvalget skal træffe afgørelse. Der bliver til mødet i Børn og unge-udvalget den 23.10.12 truffet afgørelse om § 51 undersøgelserne skal gennemføres eller ikke gennemføres.


Sagen drejede sig ikke om objektive oplysninger, men subjektive. Sagens udredning var mangelfuld og i den sidste ende kostede det bare kommunen millioner. Som familie kan kommunen ikke iværksætte noget med fornuft når vi som familie ikke deltager og hvor kommunen "tilpadser" deres sag til det de kan tilbyde, udefra det rammer der er sat af jvf. "det serviceniveau, vi kan tilbyde i Odense Kommune, og desuden betaler vi allerede for drengens' SFO" modsat Barnets Behov. Probleemt er kommunen vil aldrig indse deres valg var forkert, dyrt eller skadeligt. Det er familier som betaler prisen for mangler jvf retssikkerhed og måden penge fordeles.

Det er altid en vurdering, men min personlige vurdering er at vores sag tog skade af at skoleafdeling ikke havde fornøden ressourcer eller viden. Mere er det ikke i sagens gang. Resten var konsekvenser af det som kan se når inklusion kræves og kommunens personale ikke ved hvad de skal stille op ... tænk, her bor AST havde undrede sig. Men ingen tænkte noget var gjalt med det kommunen siger. AST spurgte mig aldrig de "samarbejdede med Kommunen" og derfra var lovbrud aftalt internt. Jeg tænker retssikkerhed har stor problemer når vores klageinstans er en sikker vej mod anbringelse.

Og dog når Principafgørelsen var lavet ... hvordan var det nu at Kommunen blev ved? Har de ansatte der ikke gerne taber en sag? Eller har de andre aktører som tjener for stort? Eller ved ingen hvad de andre laver og familier agere med mistro grundet dårlige oplevelser? Hvor om alt er loven var lavet men sager varer 10 år fordi fagkunskaber mangler eller afvises når det ikke forstås. Det er tydeligt at skoleafdelingen ikke havde fornøden ressourcer hvis de kan afvise "støtte" men BUF kan anbringe når forældre insister. At der er penge nok kommer vel ikke bag på alle? Det er bare hvordan penge bruges som slår en i den sidste ende.Ingen stillede sporgsmålet: Hvorfor fjerner de mennesker vi kun sammen med? 
Som de glædeligt betalt?
Hvad skete der? Da moren hendvender sig og hvordan var BUF færdig med en §50 som ingen gennemgået med os uden at min bekymringer var noterede i denne? Jeg vil nok sætte alle fra BUF på is indtil deres virke er undersøgt før kommunen ender bankrot. Men jeg ved også vores sag var kompleks og dog. Hvad hvis det gik gjalt og hvor gjlat havde det gået uden at ledelsen fik besked? Interresent er sporgsmålet når vi bemærker at principsagen og selve sagen er det samme familie, bare i 2 kommuner ... hvor sagen startede eftersom de flyttede og BUF skulle vurdere mens børnehaven ikke magtede opgaven. Er vejen frem alle børn fjernes bare de ikke trives? Hvad er pædagogens arbejde og mangler pædagoger noget?Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.