søndag den 19. februar 2017


Ankestyrelsen udsender og offentliggør visse afgørelser i anonymiseret form som principafgørelser. En principafgørelse er en bindende retskilde, som kommunerne, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring mv. skal anvende ved afgørelser i tilsvarende sager.


Bemærkelsesværdigt var at ingen tog notits af denne afgørelse som Ankestyrelsen havde lavet. Ja, en børnefaglig undersøgelse kan IKKE undviges. Det er noget Kommunen SKAL lave. Når den er lavet skal kommunen agere på det de fandt frem til.

Derfor er denne principiel afgørelse meget væsentligt da det ikke er uvæsentligt hvordan sådan en udredning finder sted. Her er det tungt at forstå men for at sådan en "tvangsudredning" er lovligt skal mange regler være opfyldt. Først starter vi med: Lovlig delegation af sagsforberedelse  og derefter skal lægeloven tænkes ind over. Især, hvad må en psykolog og hvad må en psykolog ikke? Og meget vigtigt hvad må kommunen og hvor går grænserne. Kommunens jurister er skarpe når de skal forsvare sig selv, men ingen forsvarede min familie da netop disse 3 ting var brugt (misbrugt) for at anbringe min børn hhv. 2 og 3 år. Hvor min børn efter en tvangsudredning lige pludseligt slet ikke var som PPR selv vurderede sagen i 2010.

I dag er det 10 år siden alle vidste (faktisk på tirsdag) at min børn var højt begavede og dermed børn med særlige forudsætninger. Det var tjekkede 3-4 gange og min forældreevner "treode jeg" var undersøgt. I dag ved jeg at jeg var placeret ved flere andre aktører over årenes løb som fik stor summer penge hvor deres primær opgave var at fastholde os som "en sag". 

Jeg ved også at børnehaven i sin tid afviste det anden aktør jeg ønskede, og erstattede denne med en "Marte Meo" forløb som var "til personalet" imens ledelsen overbeviste mig om at opsøge en psykiater, samarbejde med et familiehus osv osv. Alt dette gjor jeg i 2007 og "bestået", således som jeg gjorde det samme i 2006! Jeg samarbejdede også jvf skoleplacering og vandt sagen ved klagenævnet dvs. sagen var hjemvist i 2008 at min dreng ikke skulle i en K-klasse men var fundet egnet til Folkeskolen. Vi valgt Mentiqa, da jeg vurderede Folkeskolen ikke lige vidste hvad de skulle med min dreng. 

Jeg ved i dag at min vurderinger var rigtigt. Min reaktioner til sagen, udefra den måde min børn var håndteret er ganske "normal" hvis kompleksiteten begribes. 

I dag er vores sag igen der hvor Kommunen er klar over at der er tale om en hårdt prøvet familie ... småfejl vurderinger sniger sig ind men det er klokkeklart at Folkeskolen ikke ønskede min dreng. En dreng der reelt aldrig var ønskede i Folkeskolen og som aldrig nået prøve at gå i en Folkeskole uden "støttetimer" som udeblev da Folkeskolen som gav ham en chance ikke mente fagpersoner sagt noget af relevans dengang han i en kort periode var del af Folkeskolen i 2009.

Det er altså Kommunernes ansvar at sikre deres medarbejdere ved hvad det indebærer. Desværre er børnesager ikke altid som flest tror. Men i 2010 var jeg et skridt fra en "tvangsudredning" uden at jeg reelt vidste det var planen.

At se den selvsamme jurist skriver følgende til Ankestyrelsen om sagen af 2010 og det efter anbringelsen kom i 2012 og er veloverstået, hvor det "tvangs udredningen" var udført uden at Kommunen tog agt jvf. at vores sag netop skabte en principsag. Akter jeg afleveret direkte til Børn og Unge udvalget dvs. til Tvangsfjerningsudvalget i Odense Kommune, En dommer, en psykolog, tre byrådsmedlemmer, to sagsbehandlere og en sekretær. Ingen tog notits. At læse en kommunal jurist forsvare sig efterlader mig mundlam:

Y Kommune anfører i klagen til Ankestyrelsen, at det ikke var en del af aftalen med X, at der skulle laves en vurdering på baggrund af sagsoplysningerne i den børnefaglig undersøgelse. Ifølge kommunen var det forudsat, at alle forvaltningsmæssige vurderinger skulle foretages af kommunen selv, og at X’s overtrædelse af disse beføjelser ikke bør medføre en ophævelse af kommunens afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse uden samtykke.
 Kommunen henviser til, at kommunen ikke har truffet en afgørelse med udgangspunkt i rapporten fra X, og at kommunen ikke har efterlevet X’s anbefalinger. Tværtimod vurderede kommunen, at det var nødvendigt at undersøge mulighederne for en yderligere undersøgelse af børnene suppleret med en forældreevneundersøgelse.
Ifølge kommunen bør afgørelsens ugyldighed alene afgøres på baggrund af de oplysninger, der ligger på sagen på afgørelsestidspunktet, og ikke på baggrund af begivenheder, der indtræder efterfølgende.  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=153734

Tvangsfjerningsudvalget i Odense Kommune fungerer perfekt eller gør det? Ja, principielt fungere det med mindre medlemmer og parter af sådan en sag mangler kompetencer eller der er andet.

Kommunen vurderede kommunen, at det var nødvendigt at undersøge mulighederne for en yderligere undersøgelse af børnene, fordi jeg ikke vil jvf Fagkonsulenten samarbejde omkring en forældreevneundersøgelse. Jeg er den dag i dag fortvivlet over at hun "personligt" aflyst denne på min 40 års fødselsdag men reelt ikke stoppede med at bryde loven for at få "det der skulle til" indtil hun kun gennemføre en anbringelse.

At jeg fik besked om min børn skulle på en opholdssted om dagen, men at sagen kort inden det skulle i Børn og Unge udvalg blev til en regulær tvangssag med overvåget samvær og hele den duer siger mere om Kommunen end om min familie og det behov vi havde for at socialrådgiveren var i stand til at skabe og bevare ro, tryghed og forudsigeligehed for min familie. Måske, er det netop Det største ansvar en kommune har, men som Odense ikke formåede. Trods de skolen i en underretning advarede Kommunen om at vi rent faktisk er samarbejdsvillig, men at Socialforvaltningen Øst ikke gavner sagen.Det er derfor myndighedens ansvar, at disse sager er oplyst i fyldestgørende omfang, førend der træffes en afgørelse.
Det er kommunens ansvar at sikre, at den anden aktør besidder de rette faglige kvalifikationer til at varetage opgaven, og at den anden aktør holder sig inden for den aftalte opgaveafgrænsning.
Opgavevaretagelsen bør afgrænses klart og tydeligt.
Det er endeligt kommunen ansvar at sikre, at en sag er tilstrækkeligt oplyst, før der kan træffes en endelig afgørelse.
Kommunen har i sidste ende ansvaret for, at den aftalte opgaveafgrænsning overholdes.

Nu hvor jeg delvis har gennemgået disse mange år sagen har varede vil jeg høre hvordan kommunen forklarer sig, som juristen i Farvskov forsvarede Kommunen. Og jeg vil slutte med at sige: Jeg har altid været loyale overfor Kommunale instanser - det er jo del af min uddannelse som sygeplejerske at være loyale. Måske, hvis nogen ser efter så underrettede jeg om faktiske forhold som ikke var redelige. Jeg vil anbefale at ingen klager over deres skoletilbud - det kan skade deres børn. Jeg havde hellere ikke villet klage, men Kommunens skoleafdelingen var bare ikke enige med mig. Det opgave PPR og BUF havde kun de desværre ikke klare i det rammer de havde - nogle børn er ikke egnet til Inklusion. Folkeskolen fravælger børn oftere end vi ved af. Vores sag var så det resultat af at jeg krævede min dreng gives en mulighed jvf Inklusion.

Ja, jeg vil ikke sætte ham i den 10. skoletilbud. Jeg opdagede at PPR i processen der var meget vanskeligt helt havde glemt at fortælle mig vores lokale Folkeskole afvist sagen, og at der var derfor vi skulle på en Centerklasse på den anden side af byen. At PPR så efterfølgende kræver jeg ikke taler med skolerne, og kræver at jeg erstattes af en "anden aktør" må PPR selv stå med. Det er grumt nok at vide Inklusion ikke er velkom. Nu skal min drengs Grundskolegang indhentes og jeg håber der er en erhvervsskole eller gymnasium som vil tage imod ham når han er klar. Det ærgrer mig at Kommunen ikke vil samarbejde og at alle, inkl mig selv overså at vores lokale skole nok aldrig ændrede mening. Jeg håber at nogen tager det alvorligt således at børn som oplever mobning ikke også skal undvære deres pårørende. Intet var værre end da min dreng, som var stabil efter et hård forløb, skulle undvære Odense, venner, pårørende hvor han kun måtte se hans søster og mig en time om måneden - overvåget. Det var ikke hans tarv som blev tilgodeset der men mere kommunens behov for at "få styr på en skolesag". Kompetencer udeblev. Netop som jeg hele tiden advarede alle at kommunen manglede kompetencerne ... som jeg kan læse kommunen selv er klar over.

Børns trivselv afhænger af mange ting. Vi skal bare have det vi beder om, ro og penge nok til at komme os. Desværre er det ikke muligt når kommunen vælger ... andre aktører står klar. Trist er når de tager fejl trods kompetente fagfolks advarsler. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=153734

Min sag havde jo en årsag. Årsagen for at udrede min børn var kommunens bekymringer og at jeg ikke vil medvirke til en forældrekompetenceundersøgelse.

Jeg takker min advokat som med stor alvor forklarede mig at jeg bare SKAL tage sådan en - jeg forstået først senere at det kommunen spildt millioner på jvf familiehuset, marte meo og støttetimer var for kommunens egne bedrifter og havde intet at gøre med min kompetencer eller vores behov.

Nogle gange er socialrådgivere lidt ufine og institutionsledelsen vil gøre alt for at slippe for børn de ikke forstår. Andre gange ved folk bare ikke bedre. Som sagt inklusion har langt vej endnu. Heldigvis er det ikke alle højt begavede børn eller børn med særlige forudsætninger som mistrives.

Ofte ved forældre ikke engang deres børn har brug for differentiering eller f.eks støtte grundet handicap da børnenes begavelse skjuler deres behov og behovet skjuler deres begavelse. Sådan er det bare. Det triste i alt dette er at Kommunerne, uden at de forstår det, årevis har brugt andre aktører uden at sikre sig om det er bedst for deres borger. Når en anden aktør har alvorlige mislyde så er kommunen ikke hurtigt nok jvf tilsyn eller at sikre sig familien de har ansvar for rent praktisk trives. At både børn og forældre mistrives i kommunens tiltag er problematiske - det betyder mislyde er ikke kun ved den anden aktør, eller familier men rent praktisk antyder det at noget er gjalt ved kommunen. Og så kommer borger i klemme, på en alvorlig måde.

Jeg er heldig min familie er samlet - andre sager bliver ved trods lovbrud den jurist havde lagt op til og undskylder for. Hun afslører noget om Kommunen jeg helst ikke vidste. Det er meget vigtigt at din social rådgiver forstår jeres behov. Desværre er deres opgaver også afgrænsede og her kommer børn med handicap såvel børn med særlige forudsætninger alvorligt i klemme. Det ansvar kommunen har fået jvf Ankestyrelsen kan ikke løftes så længe Kommunen både bestiller, udføre, og afgøre sager de også føre i retten. Når det er sagt så må jeg slutte med at vi ikke kan lovgive om at loven overholdes.


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.