onsdag den 22. februar 2017

Gælder det kun kriminelle? Eller snupper de almindelige/handicappede børn ...

Alle sager der fremsendes mhp. vurdering af egnethed til dom i ungdomssanktion – Ungdomssanktionen vedrører 15-17 årige socialt utilpassede unge, der har begået alvorlig og personfarlig kriminalitet og er et struktureret, kontrolleret socialpædagogisk behandlingsforløb af 2 års varighed. 
Det er opdelt i tre faser:
1. Først to måneders ophold i en sikret afdeling mhp. udredning
2. Derefter op til 16 måneders anbringelse på socialpædagogisk opholdssted, døgninstitution o. lign.
3. Afsluttende med ambulant udslusning og tilsyn til 2 års grænsen

Sager med kriminalitet af en sådan art, at der er udarbejdet kriminalitetshandleplan efter indstilling fra Ungeafsnittet/distriktskontoret (Findes der politirapporter? Nej, og ingen tjekker - alle går ude fra at når ordet politiet er nævnt så er .... ja, et barn der intet aner kriminel!)
Sager med 1. gangs kriminalitet efter begrundet indstilling fra Ungeafsnittet/distriktskontoret (Her bygges sager op dvs opholdssted dermed først efter anbringelsen dukker der mistanker op  i rækkefølge: Først fjernes forældrene så er unger kriminelle enten krænker eller tyveri osv)
 Sager med småkriminelle mindre søskende til unge, der sagsbehandles i Specialafsnittet (er du "indvandrere" så er der den fokus, længer er det ikke)

Specialafsnittet er ansvarlig for at der sendes svarskrivelse til Politimesteren i alle sager der fremsendes til kommunen fra anklagemyndigheden mhp. at kommunen skal afgive skriftlig udtalelse. (Politiet var overraskede og kendt kun til de skulle hente vanrøgtede børn, men de noterede ingen vanrøgt) 
Herudover sagsbehandles specielle og komplicerede sager, hvor det efter en individuel vurdering er fundet formålstjenligt med sagsbehandling i Specialafsnittet. Det er f. eks sager med mange klagehenvendelser og sager hvor der er eller skal iværksættes specialpædagogiske tilbud og som kræver særlig bevågenhed. Disse sager er placeret i Specialafsnittet således at sagsbehandlingen er tættest muligt på den centrale ledelse og det politiske niveau. Det drejer sig i alt om ca. 10% af Specialafsnittets samlede sager. (Ingen ved hvem der taler sandt når en sag ligger der, men en ting er sikkert: Det koster i millionklasse og der er mange mails mellem opholdsstedet og kommunen som ingen forstår når disse læses. Godt er ALT arkiveres selv om folk tror de sletter det ... ) 
Distriktskontorerne har indstillingsretten til visitation i Specialafsnittet. Specialafsnittet afholder ordinært visitationsmøde første mandag i måneden med deltagelse af Specialafsnittets leder, souschefen og en miljømedarbejder fra Ungeafsnittet, samt den sagsførende socialrådgiver. (Havde altid undrede mig at børns rådgiver var SSP konsulent, hvor børnene intet med kriminelt baggrund havde ... og min undren blev ikke mindre da der tiggede en underretning ind hvor "politiet" gav en borger en socialrådgiverens mobil nummer ... det har politiet nu nok aldrig gjort, de giver selv sager videre) 

Sagen fremlægges af sagsførende socialrådgiver. Efter drøftelse mellem distriktsleder og leder af Specialafsnittet kan der indvisiteres de specielle og komplicerede sager, uden om visitationsudvalget, hvor det efter individuel vurdering findes formålstjenligt med sagsbehandling i Specialafsnittet. (Spændende - hvor er retssikkerheden blevet af?)

http://opholdssteder-bosteder-botilbud.blogspot.dk/2010/06/saerligt-kriminelle-unge.html 

Jeg ved ikke helt men måske bør kommunen internt ser tingene efter. Når ikke kriminelle børn pludseligt "dukker op" med ordet politiet nævnt .... efter en anbringelse og forældrene ligefrem også kriminaliseres uden at de er "kendt i miljøet" så stinker det "God social praksis" selv om det lyder som en super god ide.

Hvor mange børn med handicap lander ved rådgivere som intet aner om skolegang, handicap eller at deres tiltag rent praktisk presser et barn ude over kanten ... bliver familier kriminelle EFTER kontakt med kommunen?

Vi gør ikke så meget anderledes nu i forhold til tidligere, men vi har fået en viden og vi kender de mennesker der er på de sikrede afdelinger og hos politiet bedre fordi vi oftere har kontakt med dem, det gør det nemmere at samarbejde. Vi har fået en bedre viden omkring, hvornår skal de i retten, hvornår skal de have psykologiske undersøgelser, hvornår er det relevant at iværksætte ungdomssanktioner, hvornår den unge kan have gavn af et tilbud eller skal vi finde på noget andet.

Vi har også fået mere styr på hvornår vi skal afslutte disse sager og vi har fået en større viden om hvilke socialpædagogiske opholdsteder, der kan magte socialt utilpassede og udadreagerende unge mennesker, fordi vi trækker på hinandens erfaringer.

Vi vil gerne være hurtigere til at reagere hvis der er nogle afvigelser i den plan der er blevet lagt for den unge og afdække om det er fordi det er gået bedre eller der har været tilbagefald. Måden vi opsnapper dette er fx hvis det er en ung som er anbragt eller hjemme med nogle vilkår om at passe sin skole, så har vi selvfølgelig tæt kontakt til skolen og støtte-kontaktpersoner for utilpassede unge.
Ud over at varetage systematisk myndighedssagsbehahandling søger Specialafsnittet bevidst at udvikle det socialfaglige område i forhold til en fornyelse af indsatserne for de særligt kriminelle unge. Der er fokus på en målrettet anvendelse af indsatser som f. eks Drop In Værksted og TAMU junio, hvor grundlæggende arbejdstræning foregår i beskyttede omgivelser skal danne grundlag for arbejdspraktikker med henblik på at få de unge i gang med uddannelse eller praktik.
Til at starte med kunne de øvrige Børn og Unge afdelinger ikke mærke at de var blevet aflastet, men vi har efterfølgende fået at vide at i og med at mange af de besværlige sager er kommet væk, så kan de koncentrere sig om de sager de er eksperter i, fx de mindre børn, dem som skal have familiebehandling osv.
En problematik ved denne organisering er, at når vi får en sag – hvis der så er tre søskende i familien, så får vi kun den person som har lavet kriminalitet. Det vil sige at de andre søskende, hvis der er en sag på dem, så vil den stadig blive behandlet på områdekontoret. Derfor kommer vi i den situation at en familie kan have to sagsbehandlere. Det giver lidt ekstra koordineringsarbejde for os.

Det man kan overføre fra specialafsnittet i Odense kommune er at det er en god ide at lave et lille afsnit, hvor sagsbehandlerne har mere tid til de vanskelige sager og projekter for udsatte børn og unge. Hvor de ansatte har en interesse indenfor dette område og ikke synes sagerne er besværlige og uhåndterlige og får lov at ligge i bunken fordi nogle andre sager er lettere. Kilde: God Social Praksis

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.