mandag den 27. februar 2017

Har kommuner styr på ordblindhed, og den nødvendige indsats på ordblindeområdet? #ordblind #nyOdense #odense #skolechat


Hvardan går det med handleplaner? Har din Kommune en handleplan for når det er lovkrav at teste senest i 4. klasse? Hvad med IT Rygsæk ... er word 2003 uden CD ord en løsning for et ordblind barn der i forvejen halter jvf læsning? Hvad med skolebøger som ikke er lavet men påstås lavet digitalt? Hvad med en IT rygsæk der kom 7 år efter vi bedt om den med rette programmer, samtidig med at alle ved NOTA har det andre lærer scanner gratis ind? Vel og mærke i deres fritid .... dermed slap 98 kommuner nemt udenom den politisk prioritering som VISO henviser kommuner til. Misforståelser er nemt på området da INGEN reelt tog sig tid til at undersøge tingenes sammenhæng, men alle skældt ud over at PCer er torturredskaber mm.

Ja, det mener alle Kommunen har styr på men ind imellem er Forvaltningen enten i gang med at pynte eller så er de slet ikke klar over hvad ordblinde børns behov er.

Ordblinde har specifikke indlæringsproblemer og deres skolegang lider under lærer som ikke "opdager" at de er ordblind. Værst er når deres familier skal trynes og mishandles af BUF. Faktisk kan et elev præstere at kom i 8. klasse uden at kan "skrive eller læse" på aldersvarende niveau fra de er i 2. klasse, hvor skoler først der vil overveje "testningen" vel vidende at forældre så vælger en efterskole og så slipper de for at gøre noget. Det er en gammel trick at overveje ordblindhed i begyndelse af 8. klasse og så nå til marts / april uden at gøre noget ... det er på ingen måde noget børn trives med. At skoler kommer så langt ude kan forklares med at deres lærer ikke er klædt på til at spotte hverken ordblindhed, autisme, højt eller lavt begavelse! Lærer tror elever er enten dum eller uopdragen - så enkelt er det. Of forældre som siger det her imod beskrives som "besværlige", eller af slagsen der ikke giver folkeskolen en chance - imens ingen tænker over hvad chancer de ordblinde eller andre inklusionsbørn får i folkeskolen. Jeg må sige jeg hellere ikke kan forsvare at lærer og skoler skal alt dette uden viden og ressourcer - men forstår ikke hvordan jeg skal kunne dette når de ikke kunne eller gad opgaven?

Når skoler og PPR kan få eleven beskrevet med generelle indlæringsproblemer vil de gøre dette for at fritage eleven for national test, på trods af at UVM beskriver det IKKE er i orden at disse elever fritages jvf pdf filen om Generelle indlæringsvanskeligheder - Undervisningsministeriet da national testen er adaptiv dvs testen justere sig til barnets niveau.

Når de ikke kan få barnet beskrevet som ovenover, så mener lærer vha. PPR og BUF ofte at en elev lider af enten emotionelle forstyrrelser eller er svigtede i hjemmet på trods af de også beskriver eleven er ordblind eller har en relevant diagnose eller anden årsag som giver adfærds udsving. Det ses i disse sager at der ikke bare er en men ofte beskrevet af flere fagpersoner at barnet mistænkes for at være ordblind, og værre at barnet er ordblind! Udredninger hvor der er fagpersoner som ikke talte med forældrene findes ofte i disse sager hvor det er set at ingen handler - de ved ikke hvad de skal gøre!

Hverken skolen eller PPR sætter ind med ordblinde hjælp - det er op til forældrene at gøre noget. Det koster ressourcer både personlige og økonomiske, hvor forældrene bruges op af møder med systemet uden noget ændres. Skoleledere påstår alt er i skønneste orden, desværre ved alle eller så lærer de det 
over tid at disse børn ingen hjælp kan få. Det ses meget sjældent at en skoleleder sætter ord på dette - og når det er sagt forventer de at forældre acceptere forholdene.

For disse elever har pjecen FYSISKE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER OG/ELLER SPECIFIKKE indlæringsvanskeligheder som er en god ide at læse sammen med den anden pjece så forældre kan forklar hvad forskel er og hvordan national tests anvendes ifm deres børn.

Elever MÅ IKKE fritages for deres nationale test, med mindre der er tungtvejende grundlag, desværre skete det for mit barn igennem hele hans skolegang. Elever må fritages hvis en elev ingen undervisning har fået i et fag som en test drejer sig om, men ingen skole eller PPR vil ærligt skrive det for så skal de begrunde "årsagerne". Da jeg klagede eller skabte mig, endt vi med en BUF sag dvs. en omsorgssvigtsag eller andet anklager om forældresvigt. Skolen var fritaget da PPR jo placeret barnet der og betalt gildet.

Så nemt får forvaltningen styr på disse sager. BUF har nu haft sagen siden August. I november fik vi så hans rigtige IT rygsæk, dog uden Ipad som de andre børn får og uden en vurdering om hans behov er bedre dækket f.eks med en mobil telefon. Det betyder den kom efter 7 års forsinkelse men en PC der i mellem var på ingen måde brugbart jvf hans behov dog kunne den bruges i alm. klasse / undervisningssituationer.

Værst er alt kursus, pædagogisk test  dvs ikke nationale test udeblev også. Skolen og PPR står sammen med underretninger hvor den skole som rent faktisk havde ham et år bekræftede at jeg havde en pointe PRÆCIS som i 2011. Trist er at skolen ikke vil levere noget i frygt for at få opgaven eller at de "udelukker" mig når jeg fortæller deres lærer mangler både viden og ressourcerne. Derfor er jeg faktisk glad for at lærer og pædagoger får deres PCer! Så lærer de i det mindste hvad en kan bruges til i timerne - dog er jeg bang for de ikke får meget viden om programmer de ikke skal bruge eller har adgang til ... som f.eks intowords, appwriter mm. Noget antyder at der bestemt ikke er styr på "det" ordblinde skal bruge andet end ... trusler fra BUF, at forældre skal fjernes og hvor børn i årevis rent praktisk kan have et behov for specifik indsats men får eksperimentelle forløb.

BUF har kun et metode og den kan jeg ikke anbefale for Ankestyrelsen mener når BUF ikke magter opgaven så skal BUF anbringe barnet - problemerne som er årsagen til at opgaven ikke klares fortsætter men nu har kommunen så bare en million udgift til andre aktører som slet ikke behøver at levere det de "mener de nemt kan" når de høre om opgaverne. Hvordan AST tænker de således klarer det samme opgave uden forældrene ved jeg ikke, men jeg ved at socialrådgiveren fuldstændigt tabt mit barn skolemæssigt. AST ved det ikke, men vil hellere ikke blande sig i noget som er så klokkeklart beskrevet under sektoransvarlighed. Hvorfor BUF overtager skoleafdelingens opgaver er mig en gåde men socialrådgiveren sagt det: Skoleafdelingen er træt af mig. 

Desværre er det sådan at forældre reelt ikke kan gøre noget da kommunen skriver sagen og kommunen "tilbageholder" alle §20 stk 2 klager / afgørelser fra Klagenævnet for specialundervisningen. Så sandeligt trist at børn rent praktisk skal affinde sig i at blive dum af at gå i skole. Og vi som familie må opgive at en skole vil kunne magte en opgave de ikke er oplært i. Livet går videre, mens jeg håber at nogen indser der ikke er styr på de ordblinde på samme måde som der var i 2008, hvor vi siden 2010 har haft det svært i Odense Kommune - hvad ændringer der har været som er årsagen ved jeg ikke, da jeg ikke boede i kommunen før 2010 men jeg kan kun fortælle det ikke fungerede alle disse år. 

Kurser jvf mit barns handicap mener BUF ikke er deres opgave, specialundervisningen er på et niveau det afhænger af barnets klasselærers eller min kompetencer. Lærer som er dygtige men ikke forstår eller har viden om ordblindhed, dysgrafi, autisme, adhd eller bmsf kan ikke holdes ansvarlige og de er slet ikke i barnets liv året efter. Vores bogstavs børn lider ... imens alle kun omtaler "raske" børns IT behov. 

Artiklen påpeger lærer og pædagoger får deres PCer. Jeg må sige at det er en god start! For hvis de ikke ved hvad deres PC kan gøre for dem i klassen vil de ikke kun guide deres elever videre ... jeg vil aldrig glem da Kommunen ansat en socialpædagog som ikke kun bruge en PC i 2009, sendt denne mand på kursus som på ingen måde gad "området". Hellere ikke det skader forvoldt af disse eksperimentelle forløb som så min drengs PC som "skadelig hjælpemiddel" uden at de vidste hvad den skulle eller kunne bruges til. Det som undre mig er at det samme mennesker som skrev sådan rent praktisk praler med at de arbejder med ordblinde børn og digitale læring ... 

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.