søndag den 19. februar 2017

Mellemkommunal refusion - opgørelse af refusionskrav - forældreevneundersøgelseNår en kommune har anbragt et barn, og det er åbenbart, at forældremyndighedsindehaverens tidligere opholdskommune kendte til forholdene og burde have anbragt barnet, har den anbringende kommune ret til mellemkommunal refusion fra den tidligere opholdskommune.


Retten til refusion i forbindelse med anbringelsen gælder udgifterne til hjælp efter serviceloven.


Ankestyrelsen finder, at udgift til en forældreevneundersøgelse hverken er en udgift til hjælp efter serviceloven eller en faktisk udgift, der er knyttet til et tilbud efter serviceloven.


Selvom at en selvstændig opholdskommune har ret til refusion for udgifter til hjælp efter serviceloven, har kommunen ikke ret til refusion for udgifter til en forældreevneundersøgelse i en sag om anbringelse af et barn uden for hjemmet. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184510

Rent ud sagt betyder det at så længe din nye kommune får deres penge har de ingen økonomisk interesse i at få din forældre evne udredt.  Så pas endeligt meget på med at flytte efter en specialskole til dit barn ... det er trods alt ikke så ringe at din opholdskommune er betalings kommune for så har de også en interesse i at få din forældreevne tjekket så snart de kan se at barnet koster mindre hjemme jvf § 40 og 41 end deres refusion for en anbringelsen giver. Desværre dækker refusionen over ALLE udgifter dvs er du på kontanthjælp og skal dit barn have en specialklasse må du håbe på at din kommunen ikke anbringer for at få ro ....


Tvangsfjernelse og retssikkerhed
Forældrekompetenceundersøgelser tillægges betydelig vægt i sager om tvangsfjernelse, men der er intet lovkrav, som sikrer kvaliteten af disse, og kommunen kan tvangsfjerne alene på begrundet formodning. Det stiller store krav til den etiske praksis http://socialpaedagogen.dk/da/Arkiv/2017/02-2017/Synspunkt-Tvangsfjernelse-og-retssikkerhed.aspxHvornår er du god nok som forælder? De fleste vil sikkert mene at helbred, intelligens og forældres fysiske- og mentale form er af afgørende betydning for barnet. Men i børnesager medregnes også andre parametre, som beror på et skøn: Hvor speciel må du være? Hvor specielt må du leve? Hvor vildt må du have skejet ud i din fortid? Hvor svær/afvigende må din opvækst have været, før det antages at påvirke din forældreevne?

Det er ikke bare i familier med vold, kronisk psykisk sygdom eller svært misbrug, at der tvangsfjernes børn. Det sker også i almindelige familier fx efter trafikulykker, hvis et barn pludselig mistrives, eller en forælder rammes af alvorlig depression.

Og det sker, at forældre, som frivilligt har anbragt deres barn, for at skåne det for en familiekrise, ikke kan få det hjem igen, fordi de pludselig vurderes som uegnede til at være forældre.

Kriminelle får ren straffeattest efter 5-10 år, og er uskyldige indtil det modsatte er bevist. Men ved vurdering af børnesager tæller alt med, lige fra du gik med sut: Svær opvækst, svær skolegang, tidligere misbrug eller kriminalitet, tidligere psykiatriske diagnoser, selvom du for længst er erklæret rask og der er enighed om, at diagnoser kun er et øjebliksbillede. Selv fejlagtige oplysninger, som du insisterer på at få slettet, sletter kommunen ikke.

Du kan få din indsigelse noteret. Problemet er bare, at de fejlagtige oplysninger også bliver stående.

Der er ingen tvivl om, at anbringelse i nogle sager er det bedste for barnet. Men det er også et overgreb, der i sig selv påfører barnet et traume, som skal lægges til barnets øvrige problemer. Ny forskning konkluderer, at anbragte børn -er mindre gunstigt stillede end deres jævnaldrende i almindelighed, når det kommer til børn og unges dannelse eller omverdensforståelse-, samt at -mange anbragte børn og unge befinder sig i et lukket univers på anbringelsesstedet uden udfoldede muligheder for at etablere omverdensrelationer til jævnaldrende, der lever et -normalt- liv- (SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2014: Anbragte børn og unges trivsel, side 7).

Fjernelse fra hjemmet anses af WHO for så alvorlig en sundhedsrisiko, at fænomenet har sin egen diagnosekode, hvorfor en psykologfaglig vurdering af den samlede belastning af barnet ved en anbringelse burde være obligatorisk.


Skøn og spinkle grundlag

Danske socialrådgivere har gennemsnitligt 35-40 børnesager, det vil sige 30-35 effektive arbejdstimer om året til hver sag, og der er stor forskel på hvordan kommunerne opfatter alvorsgraden af sagerner og på, hvordan de håndterer børnesager med identiske problemstillinger.

Derfor bekymrer -gråzone-sagerne-, hvor man fjerner på baggrund af indicier frem for konstaterbare forhold, fx med en forældrekompetenceundersøgelse som -bevis- på, at det er berettiget. Konklusionen på en forældrekompetenceundersøgelse er nemlig ikke et bevis, men en fortolkning, hvor andre psykologer kan komme frem til et andet resultat.

Dertil kommer, at der hverken er krav om, at den undersøgende psykolog skal være uafhængig af kommunen eller følge Socialministeriets vejledning, som understreger, at man ikke bør overlade forældrekompetenceundersøgelsen til en enkelt psykolog, som det ofte er tilfældet i dag.

I en undersøgelse fra 2012 (Kommunernes anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser, Ankestyrelsen, 2012) konkluderer Ankestyrelsens børnesagkyndige, på baggrund af ti sager, at de syv forældrekompetenceundersøgelser i høj grad afdækker forældrenes forældreevner, mens de sidste tre kun i ringe grad er sammenhængende og valide.

Ti sager er et meget spinkelt grundlag at konkludere på. Men i betragtning af den gennemgribende karakter i sager om tvangsfjernelse, er en usikkerhed på 30 pct. ikke et godt resultat.

Før var det jo denne her, nu er ting ligefrem blevet værre for forældrene. Jeg tror inden staten ser sig om bør der ingen børn hjemme ved deres forældre længere ...

Resumé:
Principafgørelsen fastslår
En beslutning om ikke at iværksætte en ny forældrekompetenceundersøgelse er ikke en afgørelse, der kan påklages, men en processuel beslutning uden klageadgang i det administrative system.
En klage over sagsbehandlingen kan rettes til kommunalbestyrelsen.
Forældrekompetenceundersøgelse
En forældrekompetenceundersøgelse foretages af psykolog og/eller psykiater og tilbydes, når kommunen eller forældrene ønsker en vurdering af, om forældrene ud fra deres evner er i stand til at varetage omsorgen for barnet eller den unge.
En forældrekompetenceundersøgelse er ikke nærmere defineret i serviceloven, men bliver typisk gennemført som en del af den børnefaglige undersøgelse, der har til formål at afdække ressourcer og vanskeligheder hos barnet og familien. En beslutning om at foretage en børnefaglig undersøgelse kan påklages i det administrative system.
Baggrunden for at iværksætte en forældrekompetenceundersøgelse vil altid bero på en konkret vurdering. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160424

Det tog i vores sag 3 år før vi kom så langt at der var lavet en FKU. Jeg troede jo alt der var var rigeligt indtil en skrappe advokat sagt det er det ikke .... spildt mange penge og meget tid på kommunen og måtte ikke engang sige nej for så havde de grundlag ... skørt system vi har skabt os.

Resume:
Ankestyrelsen stadfæstede børn og unge-udvalgets afgørelse om anbringelse af en pige uden for hjemmet. Samtidig pålagde Ankestyrelsen kommunen at revidere § 50 undersøgelsen, idet den ikke var vurderet i forhold til en anbringelse. Desuden blev kommunen pålagt at iværksætte en psykologisk undersøgelse af faderen og pigen samt iværksætte en forældreevneundersøgelse. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=154573

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.