tirsdag den 28. februar 2017

Nyt uddannelsessystem for vildfarne ungeEkspertudvalg præsenterer sine idéer til, hvordan færre unge farer vild i rækken af uddannelser, bliver det med et forslag til en helt ny uddannelsesvej med tre spor, der skal rumme hovedparten af de unge, som ikke er erklæret parate til en ungdomsuddannelse.

Ekspertudvalget foreslår at samle i et mere enkelt system, tæller bl. a. erhvervsgrunduddannelsen (EGU), den almene voksenuddannelse (AVU) og den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU). Sidstnævnte har kun halvandet år på bagen og blev oprettet for at nå de unge, som ikke opfylder karakterkravet på 02 i dansk og matematik til erhvervsuddannelserne.

Den såkaldte restgruppe af unge mellem 15-29 år, som hverken har en ungdomsuddannelse, ikke er i gang med en ordinær uddannelse eller ikke har et arbejde, tæller ifølge Undervisningsministeriet næsten 70.000 unge. Mange af de unge havner på voksenuddannelsescenteret (VUC) efter flere mislykkede forsøg på gymnasiet eller erhvervsuddannelserne.

Fakta: Sådan ser de særlige uddannelsestilbud ud i dag

Uddannelserne er målrettet de unge, som enten ikke er erklæret parate til en ungdomsuddannelse, eller som ikke har formået at gennemføre en ordinær uddannelse og derfor ønsker en ny start.


KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE (KUU)

Målrettet unge under 25 år med afsluttet 9. eller 10.

klasse (eller tilsvarende), men som ikke er erklæret uddannelsesparate.

Igennem en blanding af praktik og boglige fag skal de blive klar til en ungdomsuddannelse eller et arbejde.


UDDANNELSE FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (STU)

STU'en henvender sig primært til unge udviklingshæmmede, unge med fysisk handicap eller unge med psykiske lidelser. Målet med uddannelsen er, at de unge skal kunne klare sig i voksenlivet.


ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

Uddannelsen er en kombination af praktik i virksomheder og skoleundervisning. Den henvender sig til unge, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse, eller som ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet.

Målet er job eller ordinær uddannelse.


ALMEN VOKSENUDDANNELSE (AVU)

AVU er et tilbud til alle, der er fyldt 18 år, og som enten ikke har afsluttet folkeskolen, eller som ikke opfylder karakterkravene til en ungdomsuddannelse.

Undervisningen er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning, og det er muligt at tage flere fag ad gangen.


FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING (FVU)

FVU er et tilbud til alle, der er fyldt 18 år, og som ønsker at forbedre deres evner inden for læsning, skrivning, stavning og matematik.

Målet er at ruste kursisten til ordinær uddannelse.


FRIE FAGSKOLER

På frie fagskoler kan unge over 16 år, der har afsluttet 9.

klasse, modtage undervisning i praktiske eller erhvervsrettede fag kombineret med boglig undervisning. Den frie fagskole giver ikke formelle erhvervsrettigheder, men skal derimod forberede eleverne på en videreuddannelse.


ORDBLINDEUNDERVISNING (OBU)

Tilbuddet er rettet mod ordblinde unge over 18 år, som skal have særlig hjælp til at læse og stave, før de evt. kan påbegynde en ungdomsuddannelse.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.