søndag den 19. marts 2017

du er sandelig blevet brugt på skolen på mange måder
Ja, du er sandelig blevet brugt på skolen på mange måder!

Læs min foreløbinge kladde!


Til Odense Kommune
 Vedrørende Mentiqa- Odense
 Jeg blev ansat 1. august 2008 på Mentiqa- Odense efter en turbulent tid for skolen og tiltrådte sammen med en ny leder.
 På skolen er der 4 hold/klasser. Eleverne placeres efter alder på Hold 1 6-8 år
                                                                                          Hold 2 8-11 år
                                                                                          Hold 3 11-14 år
                                                                                          Hold 4 14-16 år
 Mens hun var leder fungerede skolen nogenlunde, men i maj 2011 blev hun fyret af daværende bestyrelse og siden blev alt kaos.
 Forventningerne til ny skoleleder var store,  og han  tiltrådte 1. sep. 2011.
Men desværre er det stadig det rene kaos på skolen.
 Lærerne er generelt meget dårlig uddannet  eller underviser  uden uddannelse. En lærer har siddet 2  måneder i fængsel.  En lærer er uddannet korrespondent, men er nu klasselærer for hold 1,  hvor der er 8 elever, men dem magter hun ikke at undervise alene, så der er hjælpelærer på i alle timerne. Desuden er hendes egne 2 børn anbragt i familiepleje hver anden weekend.
 En 18 årig psykisk skrøbelig dreng blev ansat 1. jan. 2012, som hjælpelærer i latin. Drengen er søn af et bestyrelsesmedlem samt sekretæren på skolen.
 Den nye skolelederen selv er uddannet musiker og har ingen erfaringer med den målgruppe af elever,  som skolen ifølge vedtægter henvender sig til.
 Jeg fik ny skema 1. august 2011 og var ansat 8 timer om ugen, men de 3 timer  som hjælpelærer til forskellige elever.
Her kunne jeg konstatere, at elever kan gå på skolen i op til tre år,  uden at der skrides ind og tilbydes hjælp til eleven.
En  elev var så dårlig til dansk,  på trods af,  at han havde gået på skolen i 2 år på hold 1,  og nu var rykket op på hold 2,  at han kun kunne stave til ord på 2 bogstaver. Is og si. At stave til mor var for svært for ham!
En anden elev jeg fik til ekstra undervisning i dansk var nogenlunde rimelig velfungerende i dansk faget, men til gengæld så dårlig i matematik,   at hun efter 3 års undervisning på skolen på hold 2 og  på hold 3  i matematik er rykket ned på hold 1.
 Så  blev jeg også hjælpelærer i engelsktimen på hold 2. Her kunne jeg konstatere efter en times støtteundervisning, at niveauet i engelsk hos enkelte elever var så ringe, at de faktisk skulle starte forfra med bøjning af  ”I am!”, efter at have gået på skolen i 1 ½ år og modtaget undervisning. Den ene elev på 12 år kunne intet engelsk! Han gik på hold 3 i alle andre timer, men engelsk undervisningen skulle han følge sammen med hold 2, men han kunne intet.
 Tilsyneladende griber ingen af lærerne  ind eller formår at have overblik over eleverne og de dårligst  fungerende elever. Men det mest besynderligt er det, at skolen henvender sig til børn med særlige forudsætninger, hvilket overhovedet ikke stemmer overens med den børnegruppe der rent faktisk går på skolen.
 Det meste af tiden på skolen går med pjank og fjas og på at holde ro i timerne.
 Det er under al kritik og forældre bliver tilbudt en vare, der ikke findes  på hylderne. Man foregiver at være en skole for elever med særlige forudsætninger, men det passer ikke. Skolen fungerer som ren opbevaring for elever der ikke kan være i Folkeskolen, og elevgennemstrømningen er enorm.
4 lærere er afskediget inden  for det sidste år, og så ansætter man nye lærere for at skjule problemerne på skolen.
 Af andre graverende oplevelser jeg har haft på skolen er følgende.
I sommeren 2011 er der pædagogisk dag, hvor et bestyrelsesmedlem skal undervis lærerne på skolen, hvordan de tackler eleverne.
Lærerne bliver udsat for en test på skolen,  som bestyrelsesmedlem  kender fra sit arbejde. Lærerne testes og vores test falder forskelligt ud. For at illustrere, hvad testen viser, så  bruger Henrik en af forældrene på skolen som eksempel. Vi sidder nu alle og hører på at ”Hilde” er sådan og sådan,  og at hun ikke vil være vanskelig at indplacere på testen.
 I efteråret 2011 deltager jeg som lærerrepræsentant ved et bestyrelsesmøde. Her fremlægger skolelederen på mødet, at der er problemer med flere af forældrene, som opholder sig for længe på skolen, når de henter deres børn.
Da en mor igen  nævnes ved navn, så oplyser han at han er træt af ved middagsbordet derhjemme, at høre sin kone, som er ansat som sekretær på skolen,  og sin søn, på daværende tidspunkt 17 år,  som siden 1. jan. nu er ansat på skolen som vikar,  diskutere vedkommendes mors psykiske tilstand!
Jeg er målløs. Det er helt uhørt for mig, at en skolesekretær ved middagsbordet sidder og drøfter personspørgsmål  med familien med navns nævnelse af de implicerede. Det er en overskridelse af tavshedspligten.
 Ved et lærermøde oplyser skoleleder, at en mor til en dreng på hold 3 kontaktede skolen,  fordi hendes søns arme viste store blå mærker efter at læren havde haft fat i eleven.
Læren oplyste på lærermødet, at det var sket for at beskytte elevens aggressive adfærd over for en kammerat.
 En anden elev kom også hjem med blå mærker efter at en lærerinden havde taget fat i ham. Det fik  ingen konsekvenser for vedkommende lærer.

På sidste lærermøde oplyste skoleleder, at der var kommet en indberetning fra en tidlgiere forældre til Undervisningsministeriet. Den var han i færd med at svare på. Til nogle af de svar skolelederen ville sende af sted,  var en lærers svar, at dette er ”fusk”!
Skolelederen opfattede kritikken som en kritisk af hans måde at forvalte sit arbejde på,  og læreren bekræftede at det var hendes opfattelse af skolederen.
Odense Kommune bør gribe ind med tilsyn på skolen,  og det hurtigst mulig.
  Venlig hilsen

Så min dreng var ikke den eneste med blå mærker, og det skete også inden ... dvs. 4 børn mindst. Men ingen treode på mig ... INGEN!!!


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.