torsdag den 2. marts 2017

Orientering om tilsynssag: Psykolognævnet fører tilsyn med autoriserede psykologers faglige virke

Orientering om tilsynssag
Psykolognævnet har modtaget din klage af 22. juli 2016 over autoriseret psykolog hyrede af opholdstedet.

Psykolognævnet fører tilsyn med autoriserede psykologers faglige virke.

Som tilsynsmyndighed kan Psykolognævnet alene tage stilling til, om en autoriseret psykolog har udført sit faglige virke i en konkret sag i overensstemmelse med §§ 12 og 16 i lov om psykologer m.v.

Efter psykologlovens § 12 skal en autoriseret psykolog udvise omhu og samvittighedsfuldhed under udøvelsen af sit virke.

Efter lovens § 16 skal autoriserede psykologer udvise omhu og uhildethed ved udfærdigelse af erklæringer, som de afgiver i deres egenskab af autoriserede psykologer.

Vi har indledt en tilsynssag over for psykolog hyrede af opholdsstedet på baggrund af din klage.

Vi kan indhente flere oplysninger fra dig, hvis det er nødvendigt for at få sagen bedst muligt oplyst.


Du vil blive orienteret om udfaldet af vores afgørelse

Loven er her:


Rettigheder og pligter

§ 12. En autoriseret psykolog er under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. 

§ 13. Klager over en autoriseret psykologs virksomhed inden for sundhedsvæsenet indbringes for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.
§ 14. Autoriserede psykologer skal føre ordnede optegnelser over deres virksomhed efter nærmere retningslinier fastsat af social- og integrationsministeren efter indstilling fra Psykolognævnet og efter indhentet udtalelse fra sundhedsministeren for så vidt angår psykologers ordnede optegnelser inden for sundhedsvæsenet.
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte optegnelser skal opbevares i mindst 3 år.
Stk. 3. Den, om hvis personlige forhold der er udarbejdet optegnelser efter stk. 1, har ret til aktindsigt i optegnelserne.
Stk. 4. Retten til aktindsigt kan dog begrænses i det omfang, hvor partens interesse i aktindsigt findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser.
Stk. 5. Afslag på en anmodning om aktindsigt vedrørende en autoriseret psykologs virksomhed inden for sundhedsvæsenet kan påklages til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Uden for sundhedsvæsenet kan et afslag på en anmodning om aktindsigt påklages til den myndighed, som er klageinstans i forhold til den autoriserede psykologs virksomhedsområde i øvrigt i den sag, begæringen om aktindsigt vedrører. 
§ 15. (Ophævet). 
§ 16. Autoriserede psykologer skal udvise omhu og uhildethed ved udfærdigelse af erklæringer, som de afgiver i deres egenskab af autoriserede psykologer.


Jeg klagede over:

1. Klager jeg til Patientombuddet, jf. § 14, stk. 5 i lov om psykologer m.v. over manglende aktindsigt, herunder idet hun blev hyret som anden aktør af Odense Kommune klager jeg også jvf offentligheds og forvaltningsloven overholdelse ifm aktindsigt.

2. Jeg klager jeg over at psykologen ikke gav mig en tilbagemelding jvf hendes udredning, da jeg har forældremyndigheden. Socialrådgiveren gav mig hellere ikke en tilbagemelding og hørt mig ikke i akter hun videresendt.

3. Jeg klager over formodede inhabilitet at psykologen havde en så tæt samarbejde med opholdsstedet at dele af det tests hun tog slet ikke var beskrevet i hendes rapport men blev beskrevet i opholdsstedets optegnelse af sagen, dvs dem som var den anden aktør hyret af Odense Kommune for at udrede barnet.

4. Jeg henviser til principiel afgørelse 159-12, hvor afgørelsen beskriver kommunens forpligtelser jvf kompetencer og sagsoplysninger. 

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.