lørdag den 11. marts 2017

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Odense Kommune #odense #nyodense #handicap #ordblind
Værd at læse pdf


Entreprenøropgaver
OBS-klasserOBS-klasserne tildeles et fast beløb pr elev til løn og drift. derudover tildeles skoler med OBS-enheder ét fast beløb pr. skole til udslusning. Driftsbeløbet reguleres pr. 5/9. Desuden gives et fast beløb til særlig administration pr. klasse.
SpecialklasserSpecialklasserne tildeles et årgangsafhængigt antal lektioner pr. klasse samt et driftsbeløb pr. elev. Derudover fordeles et antal deletimer pr. klasse. Tildelingen beregnes med udgangspunkt i den enkelte skoles gennemsnitsløn. Driftsbeløbet reguleres pr. 5/9. Desuden gives et fast beløb til særlig administration pr. klasse.
HeldagsskoleHeldagsskolerne tildeles et fast beløb pr. elev, samt et fast beløb til ledelse.
CenterafdelingCenterafdelingerne tildeles et fast beløb pr elev, samt et fast beløb til ledelse.
SpecialskolerneSpecialskolerne tildeles et fast beløb pr elev, samt et fast beløb til ejendomsdrift og ledelse.
FunktionsklasserFunktionsklasserne tildeles et årgangsafhængigt antal lektioner pr. klasse samt et driftsbeløb pr. elev. Tildelingen beregnes med udgangspunkt i den enkelte skoles gennemsnitsløn. Driftsbeløbet reguleres pr. 5/9. Desuden gives et fast beløb til særlig administration pr. klasse.
ModtagelsesklasserModtageklasserne tildeles et årgangsafhængigt antal lektioner pr. klasse samt et driftsbeløb pr. elev. Tildelingen beregnes med udgangspunkt i den enkelte skoles gennemsnitsløn. Driftsbeløbet reguleres pr. 5/9. Desuden gives et fast beløb til særlig administration pr. klasse.
Godt så, endeligt finder jeg ud af hvordan det hele i kommunen hænger sammen. Vi fik en Centerklasse som er en "Ekstern Entreprenør". Denne fik så opgaven jvf min dreng dvs. fik opgaven da vores lokale skole uden min viden havde Visiterede ham videre. (Hvordan jeg skal have tillid til den skoleleder efterfølgende er noget helt andet - han mødt ikke engang barnet ... men på den anden side fik han sørme skrivelser fra Tvind som lignede løgn! Ting som Centerklassen ikke kun bekræfte, andet end at det var som jeg sagte ... hvem, hvad og hvordan "generelle indlæringsvanskeligheder" blev tilføjet hans papir og digitale læremidler ... ja det lader jeg hænge i "luften" da jeg ved det ikke er udredt for eller givet!). Men lige tilbage til visitationen, hvor er min PPV? Hvordan afholdt alle disse møder uden mig, psykolog eller ??


Visitation 
Det er bopælskommunen, der har det samlede ansvar for at give eleven specialpædagogisk bistand og fastsætter rammerne herfor. Kan kommunen ikke selv etablere den nødvendige bistand, skal den henvise til andre kommuner eller til regionen.
Herunder anbragte børn hvor SL §68 kræver at anbringelses kommune sikre sig at den kommune de tænker skal tage imod en anbragt barn rent praktisk har et skoletilbud INDEN barnet flyttes. Her kan forældre både klage til Ankestyrelsen OG Klagenævnet for specialundervisning men kommuner er snedige de flytter først og så omskrives barnets skolebehov. Ny situationer som de siger ...
Beslutning om indstilling til specialpædagogisk bistand træffes af:
- lederen på barnets distriktsskole – dvs. skolelederen fra barnets oprindelige distriktsskole underskriver indstillingen sammen med forældre.
- Specialpædagogisk Chef og leder af Specialpædagogisk Rådgivning har ansvar for visitation til de enkelte specialpædagogiske tilbud.
Der er i udgangspunktet én årlig hovedvisitation til specialpædagogiske skoletilbud.
Ændring af skoleplacering sker til skoleårets begyndelse eller i løbet af et skoleår ved ændrede behov eller behov for flytning. Visitationen indgår pt. i transformationsprogrammet for reorganiseringen. 
Tja, deres "transformation" er ikke noget nyt, de visitere som de har gjort siden 2010 på mavefornemmelser og sagsakter "justeres" til disse passer til hvor der er pladser.
Hvis det antages, at en elev har særlige undervisningsbehov, som ikke kan opfyldes inden for rammerne af den almindelige undervisning, eller hvis elevens skolesituation i øvrigt giver anledning til alvorlig bekymring, bør forældrene gøres opmærksom på de muligheder, de har for at få rådgivning, og muligheden for en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) af behovet for specialpædagogisk bistand.
Nej, vi ved IKKE hvad der er af muligheder men vi lærer med tiden at det er skoleskift på skoleskift uden indflydelse med mindre lederen tager side, men det skal også ses at de skal balancere interne relationer. Vi forældre og vores børn ... vi betyder ikke så meget.
Den pædagogisk psykologiske vurdering (PPV) fremsendes skriftligt til skolens leder med kopi til forældrene.
Den har jeg ALDRIG fået eller fået forklarede at det er "proceduren". Ikke i 7 lange år i kommunen. Men jeg har fået ... alt tilbud der er muligt. Og udredninger blev ændret, omskrevet og i den grad var der ingen dialog da jeg sagt noget er helt forkert i sagen. Det kostede blød, sved og tårer hvor PPR basaltset er en administrativ organ som slet ikke møder de børn de visitere, i nødstilfælde kan de men oftest er det socialrådgiver som ser barnet og vurderer barnet hvorefter PPR retter ind. Nogle få gange er det en konsulent eller skoleleder og i sjælden tilfælde eksterne psykologer. Disse er hip som hap hvad der så sker.
Vurderingen skal indeholde forslag til den nærmere ordning af den specialpædagogiske bistand. Den pædagogisk psykologiske vurdering skal efter samråd med forældrene suppleres med udtalelser fra andre sagkyndige i fornødent omfang, herunder sagkyndige fra andre kommuner. 
Men bedst af alt er da vi blev udskrevet fra deres "ekstern entreprenør" dvs. den 4. i vores skoleforløb hvor vi kun deltog i at vælge den første, af dem. Den første som ændrede sig radikalt i løbet af sommer 2011 hvorefter PPR var bund uenig om vores fremtid og hidkaldt BUF som igen med deres egne "anden aktører" vurderede sagen. Det er ikke ualmindelig da disse "ekstern entreprenør" jo lever af at have børnene visiteret men i vores sag var noget "mystisk".

Da opgaven blev aflsuttet i juni 2016 kendt jeg ikke det struktur her, og vores konsulent samt psykolog og kommunens "ekstern entreprenør" enige hvor jeg husker at svaret var at opgaven endeligt blev mere kompliceret af at han var placeret i Centerklasse for nu mangler han "mere" end ellers kunne havde været samlet op i en alm. 7. klasse som tog hensyn til ordblindhed. Men idet at ingen vurderede om det tidliger "ekstern entreprenør" leverede det de lovede eller beskrev så startede den sidste forfra. Dermed sagt startede vi forfra 4 gange via anden aktør, eller "ekstern entreprenør" hvor jeg 2 gange samlede alt op som "hjemmeunderviser". Desværre var der intet opsamling via PPR, ingen test hverken pædagogiske eller national test, men kun WISC og nogle personlighedstests ... og PPR vidste ikke engang hvilke klassetrin han passede ind i da han på 3 år som anbragt var sat 2 år tilbage af Tvind som havde opgaven til sidst, samtidig med at han testede forud for hans alder ... men PPR og "ekstern entreprenør" krævede han placeres i klassetrin der passede til hans alder, helt ukritisk, uden udredning andet end det erfarne nu mente.

Nå men vi skulle jo videre fra den sidste "ekstern entreprenør" hvor det jvf vores konsulent, mig og deres egen "ekstern entreprenør" var det bedste at han kommer tilbage i en almen klasse UDEN relevant støtte, da det ikke er muligt i Odense ifm. ordblindhed men også idet det er "vedtaget" at der ingen støttetimer er i folkeskoler.

PPR havde dog også villet Tarup Ungdomsskole som jeg var skeptisk over og vi sagt nej til inden ferien. Så skulle PPR finde et tilbud. Ferien gik med at PPR skulle undersøge diverse Folkeskoler og hvor 1. ved centret afvist mig, men opgaven jvf resourcer og vidensbehov 2. afvist konsulent, PPR og psykolog da de kan alt selv og ville "hjælpe mig" og den 3. ikke kun tage opgaven da klassen de havde var problemklassen ... og vores 4. valg var vores lokale skole som afvist opgaven fra start af. Men de skulle så "overtage" og hjælpe os igang jvf pædagogisk test og nationale børger samt IT adgang til skolestoffet.

Der strander sagen så med at PPR udskyder skolestart og sætter BUF igang med en udredning af et helt andet slags. Efter jeg taber hovedet da det lige pludseligt går ud over mit barn som jeg sagt det bare ikke skulle - at han kun være i centret og få en ordentlig "farvel og overflytning" med det testning som vi aftalte eftersom Centret mente han rent faktisk tager skade af at være der tænkte de slet ikke over. Det er normen børn flyttes som kødklumper fra en dag til det næste, uden forberedelse uden indflydelse. Mit barn havde ikke villet være i centret, dvs hos deres "ekstern entreprenør" men han samarbejdede, med alt han havde at give!

Ja, inden vi skulle finde en alm. skole ... det endt jo med jeg hjemmeunderviser. Netop som "ekstern entreprenør" forslået PPR da de kun se det nok ikke er en opgave for en Folkeskole som situationen i Odense er. Kommunen slipper, men som sagt ikke uden at PPR smed en underretning med informationer jeg ikke kun genkende. Det spildt BUF så tiden på uden at ændre noget, sikre vi fik det testning og IT adgang MEN de leverede vores IT rygsæk - en vi ventede 7 år på, dog uden tlf eller ipad (kun folk som ved at PC skærm ikke kan bruges samtidig med at barnets bog ligger op samme skærm forstår behov for begge).

Det som undre mig er at PPR havde planer om Tarup Ungdomsskole dvs det var da et sted for børn der er dårliger end Centerklassens unger???? Og inden fik vi Centerklassen fordi der ingen tilbud var til højt begavede børn, og det igen på trods af min indsigelser ... skulle vi derinde hvor børnenes diagnoser var i den tung ende ift vores men vi var alvorligt medtaget grundet anbringelsen. Men vi var heldig for de havde kort inden planlagt noget værre end ungdomsskolen eller centerklassen dvs en intern skole ved et opholdssted! En jeg kun gennemskue var noget værre stås og ved der ville vi ikke havde været opbevaret mens BUF beskrev stedet dejligt, med "mooncars og høns". At BUF på ingen måde gennemskuet stedets interneskole fortæller lidt om kompetencer, tilsyn, kvalitetssikring og læsning af opgaver i specialregi når børn med handicap anbringes ... bare vi ikke har §20 stk 2 støtte i kommunen. Godt min dreng ikke endt i Ringe i 2015, men fik turen via deres "ekstern entreprenør" i Paarup.

Mon han kom på Centret da han ikke var gammel nok til ungdomsskolen? Og betyder det at PPR sylter børn til deres ungdomsskoletilbud .... og derfra indtil de er voksne .... hvad sker der så med dem indtil de er 29 år gammel? Og er det klogt???

I de mest specialiserede og komplicerede tilfælde kan der indhentes bistand fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation VISO. Jf. Bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.
Heltidsundervisning
Til opfyldelse af undervisningspligten kan Odense Kommune tilbyde unge undervisning som heltidstilbud jf. Folkeskolelovens § 33 følgende steder:
Hold A
Humletøserne
Ungdomsskolens heltidsundervisning*:Skibhusskolen
Radbyskolen
Tarup heltidsundervisning
Formålet er at kunne tilbyde de unge, som har vanskeligt ved at indgå i traditionelt undervisning, et fleksibelt undervisningstilbud.
*Der er tre ungdomsskoler i Odense Kommune, nemlig Ung Nord, Ung Syd og Ung Vest. Ungdomsskolerne tilbyder heltidsundervisning, Dagskolen, 10. skoleår samt diverse projekter.

Om ikke andet har vi ALDRIG set en PPV, men skulle tilbage til folkeskole med et års gammel sag og mig som skulle forklar en skoleleder der ikke gad hverken PPR eller ekstern psykolog ... noget siger mig PPR var desperate, men også temmelig ufaglig. Det var bare en kamp uden fremtid.

Jeg tror med PPR og deres pædagogisk ledelse som vælger tilbud sejler specialområdet meget mere end jeg treode inden alt det her ... og jeg er bekymrede for deres visitationsprocedurer da børn skifter ufattelig mange gange og kommer gennem tilbud som er så vidt forskelligt, trods deres udredninger som PPR kender. Og nye "købes" via anden aktører vha BUF uden at forældre reelt har noget at sige om noget.

En ting jeg så forstår er at PPR har ansvaret for mit barns skolegang både som anbragt og som hjemmeboende og når vores sag læses kan ingen forstå det er den samme unge som fik alle disse tilbud.

Det som undrer mig mest er at PPRs "ekstern entreprenør" ordret provede at overbevise mig at tage imod det samme som UUO gjor i 2011 jvf min datter som er 5 år ældre end hendes bror. Der havde jeg en anden plan. Deres "ekstern entreprenør" dvs. Centerklassen tilbudt os det samme, ordret det samme som UUO tilbudt min datter i 2011, men bare som 7 eller 8. klasse dvs 7 ved årets start og 8. ved slut ... og den "ekstern entreprenør" ikke leverede det undervisning eller inklusion som aftalt, men angav mig som årsag da ingen læser en hel sag og referater ikke nærlæses:
Mit råd vil derfor være, at du overvejer, om hun ikke vil have gavn af at gennemføre et 9. eller 10. klasses forløb på en privatskole eller friskole i det kommende skoleår. Du kan selv henvende dig til f.eks. Odense Friskole, Henriette Hørlucks skole, Giersings Realskole eller Marie Jørgensens skole for at få at vide, om der er ledige pladser.
Hvordan i alverden forgår det i Odense Kommunen jvf specialundervisningen. Jeg må sige det som virkeligt undrer mig er at vi på ingen tidspunkt fik det vi havde behov for ordblindeundervisningen, først da de mente vi var på en friskole i 2011 så det ikke var noget PPR beskæftiger sig med når barnet er ude af Folkeskolen, men så måtte jeg påpege de betaler selv Friskolen. Og hellere ikke da Ordblindeforeningen påpegede det jeg siger er rigtigt, så foralt PPR klagenævnet at vi ikke klagede rettidigt og lukker så klagen ergo der var ingen klage jvf PPR i 2013. Alle som kendte mig vidste jeg var meget utilfreds .... samt at Ankestyrelsen undrede sig over der ingen skoletilbud var!!! Dermed fuskede PPR. Det er en form for magtfordrejning ...

Desværre fastholdt de deres og vi kom igennem den her lang process fra august 2011 indtil august 2016 hvor jeg endegyldigt overtager ansvaret som hjemmeunderviser og mit barn endeligt ikke har udviklet sig, netop som jeg fik at vide fra andre forældre der sker i specialregi når der er tale om Educational Misplacement. Ikke at nogen anerkender dette ...

For at forstå kommunens opsætning er det værd at læse Kommunens Styrelsesvedtægt her som 
pdf  hvis ikke det er skrevet skal I huske at Paarup Centerklasse er overtaget af Bækholmskolens ledelse og at UngSyd er flyttet ind i Bækholmskole ... hertil er der små projekter som Plan T til ordblinde udover Højmeskolens specialklasse eller kurser derfra. Alt dette måtte min dreng ikke få. Han måtte hellere ikke inkluderes jvf BMSF projekter ved Sorø ... selv om han virkeligt kunne profitere af at være sammen med ligestillede.

Men jeg er et stort spørgsmål og tænker hvad i alverden skulle alt det til for? Og tænker hvor nemt det er et ændre en "ekstern entreprenør" og hvad sker der med de børn når kommunen er LIGEGLAD som da vores ændrede sig totalt. I Styrelsesvedtægt er tilbud listede jvf enkelte skoler. Men tro endelig ikke, med mindre i er udredt af psyk, at kommunen ved hvad barnet fejler! Jeg tror de stempler alt efter hvor der er plads og folk får "nemme vs besværlige cases" alt efter hvem nu står for deres tur at modtager et barn - dermed kan forældre ikke ved om barnet praktisk placeres hvor det er bedst for barnet ... der er ikke meget speciale over specialområdet tilbage. Og det er bare blevet værre det er sådan at PPR løber stærkere jvf alle de de børn som omplaceres uden hjælp til trauma eller deres grundlidelse. Faktisk skal forældre kæmpe, og det er endeligt kampe en god faglig balast og gennemtænkt kvalitetssikring og implementering af ændringer på området kun havde undgået.

Og værre er det for de stakkels anbragte hvor en socialrådgiver og PPR træffer alle valg uden at se barnet, ofte i mange år, andet end socialrådgiverens korte samtaler! De ansvarlige politiker gemmer sig og jeg vil gerne have de forklare sig, men det er "Odense Kommune" og der er snart valg ... så alt er gået i stå foruden "mudderkastning" men må de se at få styr på PPR og deres konsulenter jvf specialområdet. Lige nu er det på ingen måde som ting var i 2008 ... området sejler trods folk arbejder på livet løs og virkelig prøver ... er det ikke lykkedes. Omstrukturering fjernede enhver tilbud med specialisering, et ad gangen belv de sparede væk og fagpersoner forlod kommunen, især jvf autisme, BMSF ... ordblindhed mødt jeg aldrig da de ikke måtte få vores sag og "ekstern entreprenør" bestemt, med striks ordre fra PPR hvad og hvem måtte deltage i vores sag.

PT og i mange år har deres metoder skadede byens børn. Værst er det er nu flere end nogensinde handicappede børn som anbringes, spørgsmålet er om det er pga anden aktør, BUF udredninger eller fordi børnene bliver alt for dårligt før de hjælpes eller om det er økonomisk det der gavner kommunen? Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet fortæller om færre §20 stk 2 børn, anbringelser og tilbud. EN ting er sikkert - er dit barn anbragt så lytter ingen, mens de ikke helt ser anbragte sluger alt byens økonomi og kommer hjem mere skadede end da de gik ind for at få hjælp jvf SL § 58 stk 1 og 4, hvis vi ser vores sag og avissager. Gad vide hvad vi kan gøre for at løfte området igen? Kontaktudvalget har et tungt opgave når de ikke forstår sager. Så forældre I må på banen, Ombudsmand og stats samt socialtilsyn kan intet gøre for jer. Ankestyrelsen er juridisk trykke ved at der er styr på alt i Kommunen ... men som mange ved er noget ikke som alle regner med. Vi kun ikke engang låne det kommunen har gratis ... så galt er samarbejdet internt! Vores sag er en af det mere komplekse men afsløre noget horribelt jvf placering af børn.Vi hjemmeunderviser nu for at samle op hvor vi tabte terræn, men må sige jeg er ikke sikker på PPR er udspekuleret det var mere de ikke forstået konsekvenserne af deres valg på vores vegne da de sat BUF på efter lærers vurderinger ... ikke alle lærer havde en god intention med deres "skæld ud" nogle få havde øknomiske og andre interesser da de berettede om sagen. Som forældre var det 10 års helvede, hvor 7 i Odense helt klart var 7 dårlige år for min familie. Jeg kan kun håbe på at valget snart er overstået og at folk får indset det som sker ikke gavner dem - med dem mener jeg os allesammen. Vi kan ikke løse opgaverne på skoleområdet på den her model - den skal justeres men så skal alle ved at der var huller - og ikke alle forstår hvad konsekvenserne var. Ikke engang parter som var en del af vores stor sag. PPR, BUF og alle de andre aktører var ikke alle redeligt da det virkeligt var nødvendigt. Stopklodsen er mig, siger alle meeen jeg må sige det som kun bidrage positivt jvf min børns særlig behov udefra deres særlige forudsætninger og funktionsnedsættelse var bestemt nægtede, højere oppe fra. Spørgsmålet om det igen bliver en anbringelse for med Odense kan vi aldrig være os selv sikker ... de har andre aktører til alt andet end sunde fornuft. BUF kan ændre mening, når som helst og så kan forældre ikke gøre så meget indtil de ombestemmer sig. BUF ændrer intet jvf barnets skolegang det ansvar ligger ved PPR og skoleafdelingen som ikke har nok ressourcer eller viden. En afdeling som fjerner forældre når "the going gets tough". Jeg flyttede frivilligt. Og herfra er opgaven på vej mod stabilitet og vi håber at undvige ungdomsskolen så der er ressourcer til de børn som virkeligt har brug for det - trist er vores sag kostede millioner og det vi havde brug for er yderligt sparede væk ved PPR og skolerne (om vores børn i kommune er friskole, privatister, hjemmeundervist eller folkeskoleelever så er det altså PPRs opgave at sikre børnene får det fornøden hjælp der skal til - det står i styrelsesvedtægten. At PPR og skoleafdelingen er af anden mening - er et ledelsessag. Godt det ikke er mit ansvar men på en måde er det mit ansvar da det ramt min familie)
 Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.