søndag den 19. marts 2017

Til Børn og Unge-udvalget: Ny ordblindeindsats #Århus #odense kan måske følge med?
Obligatorisk screening af alle elever i 2. klasse

Hvorfor fremsendes orienteringen?

Børn og Unge har taget initiativ til en forøget, tidlig og systematisk indsats målrettet børn med risiko for ordblindhed.

Indsatsen indebærer en obligatorisk screening af alle elever i 2. klasse samt indsamling af data, så udviklingen kan følges på den enkelte skole og samlet for folkeskolerne i Aarhus.

For de børn, hvor screeningen i 2. klasse viser indikatorer for ordblindhed tilrettelægges en intensiveret indsats i 3. klasse. Heri indgår en ordblindetest, hvor barnets ordblindeproblematik nuanceres.

To typer ordblindetest I notatet nævnes to typer test. Her uddybes hvad begreberne dækker:

”DVO-screening” fra Dansk Videncenter for Ordblindhed (2007)

Ad DVO-screeningen er et testbatteri til identifikation af elever i risiko for dysleksi. Dysleksi (ordblindhed) er karakteriseret ved, at eleven har vanskeligheder med præcis og/eller hurtig ord-genkendelse, stavning og ordafkodning. DVO-materialet består af
- En fælles nonordsstaveprøve (vrøvleord som læreren læser og eleverne skriver) for hele klassen på 25 ord

- En individuel test af ordgenkendelse - højtlæsning af 40 ord

- En individuel test af afkodning - højtlæsning af 40 nonord

- En individuel test af fonologisk opmærksomhed - fonologisk subtraktionstest, hvor man fjerner en lyd fra et ord, men ikke bogstavet fra ordet (fx møl)

”Ordblindetesten”, som kommer fra Undervisningsministeriet (2015)
Ordblindetesten er et redskab til identifikation af ordblindhed ved mistanke herom. Testen retter sig mod elever fra 3. klasse i grundskolen til studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Testen, som Undervisningsministeriet udsendte i 2015, kan ikke anvendes til screening af alle elever.

Til screening skal stadig anvendes DVO-materialet.

Hvorfor screene alle elever i 2. klasse?

International forskning peger på, at mellem 3 og 7 % af de voksne vurderes som ordblinde. Socialstyrelsen opererer med, at 2 til 5 % af alle voksne i Danmark er ordblinde. I Børn og Unge i Aarhus Kommune (24/2 2016) var 1,1% af eleverne i kommunens folkeskoler registreret som værende ordblinde.

Det er for kommunen ikke et mål i sig selv at opnå de samme procenttal som ovenstående vurderinger. Men antallet af registrerede ordblinde i kommunens folkeskoler indikerer, at der er brug for en større systematik til at identificere elever med ordblindhed. Dermed kan der også ske en tidlig, forebyggende indsats, hvor børnene, de unge og skolerne tilbydes den rette hjælp tidligere.

I foråret 2016 tilkendegav 34 af kommunens skoler, at de i et eller andet omfang allerede anvendte DVO-screeningen til deres elever. Skolernes tilbagemeldinger indikerer, at DVO-screeningen er forholdsvist kendt i praksis i kommunen. Samtidig kan den dog godt anvendes mere systematisk.

Hvilke ændringer indebærer tiltaget i praksis?
I praksis indebærer tiltaget følgende:

Alle elever i slutningen af 2. klasse får nonordsstaveprøven (vrøvleord) fra DVO-materialet. Gennemførelsen af prøven tager ca. 15 minutter og foretages af klassens lærer og/eller læsevejleder.

Elever, der i nonstavelsesprøven scorer 8 rigtige eller derunder, udtages til en individuel undersøgelse. De individuelle DVO-test foretages af læsevejlederen og tager ca. 45 minutter.

Efter de individuelle test vurderes det, om eleven har brug for en intensiveret indsats ift. sine læsevanskeligheder.

I 3. klasse tilbydes eleven endnu en afdækning af sine læsevanskeligheder med Undervisningsministeriets Ordblindetest med henblik på en endelig vurdering af elevens risiko for dysleksi.

Derudover vil Børn og Unge (Pædagogisk Afdeling):
Løbende tilbyde konsulentbistand til at understøtte indsatsen på skolerne.
Samt understøtte opstarten i foråret 2017. Der udarbejdes en samlet evalueringsplan for skolerne med fokus på tidlig identifikation af ordblindhed.

Indsamle data for brugen og resultaterne af testene, så Børn og Unge kan følge indsatsen tæt. Data fra skolernes brug af DVO screeningen og efterfølgende Ordblindetesten indsamles halvårligt.

Parallelt med indsatsen i skolen gennemføres kompetenceudvikling af det pædagogiske personale i dagtilbud i forhold til tidlige risikotegn på ordblindhed.
Igangsætte en proces med revidering af Handlingsplan for sprog og læsning (2007), således at nye procedure og samarbejdsrelationer kan udvikles.

Målet er at understøtte arbejdet med sprog og læsning i dagtilbud og skole, og dermed sikre bedre overgange fra dagtilbud til skole

Drøftelser med interessenter

I forlængelse af Børn og Unges behandling og planlægning af indsatsen er en række centrale interessenter inddraget for kvalificering af tiltaget. Interessenternes kommentarer inddrages i det videre arbejde.

Opsummeret var interessenternes kommentarer:

- Ordblinde/Dysleksi Foreningen i Danmark er positive over for tiltaget. Tiltaget styrker en tidlig og mere systematisk indsats over for børn med ordblindhed.
- Kompetencecenter for Læsning i Aarhus Kommune tilkendegav, at det er godt, at der bliver iværksat en central styret indsats og at tiltaget skaber en sammenhængskraft i forhold til Børn og Unges politik inden for området.

Derudover tilkendegav Kompetencecenter for Læsning, at den tidlige indsats med screening i 2. kl. skal medtænke den indsats, der gøres inden 2. klasse.

- Århus Lærerforening (ÅLF) er positive over for tiltaget. ÅLF ønsker, at opgaven med obligatorisk screening bliver forankret hos den lokale læsevejleder på skolen. Samt et fortløbende fokus på, hvad Børn og Unge fremadrettet vil gøre, såfremt der via det øgede fokus opspores flere børn med ordblindhed.  Århus Skolelederforening er positive over for tiltaget

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.