mandag den 24. april 2017

Forældelse af krav på tortgodtgørelse i anledning af uberettiget tvangsanbringelse

Forældelse af krav på tortgodtgørelse i anledning af uberettiget tvangsanbringelse 28-03-2017
 28. marts 2017 Domstol.dk (Danmarks Domstole)
Procesbevillingsnævnet har den 24. marts 2017 meddelt en borger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 24. oktober 2016.
I oktober 2011 blev borgerens søn anbragt uden for hjemmet uden borgerens samtykke, og i december 2011 blev kommunens afgørelse stadfæstet af Ankestyrelsen. I maj 2012 ophævede byretten tvangsanbringelsen, idet byretten fandt, at grundlaget for tvangsanbringelsen ikke var til stede. Sønnen var på tidspunktet for byrettens afgørelse fortsat tvangsanbragt.
I februar 2015 anlagde borgeren sag mod kommunen med påstand om tortgodtgørelse i anledning af den uberettigede tvangsanbringelse.
Kommunen gjorde under sagen bl.a. gældende, at et eventuelt erstatningskrav var forældet, idet forældelsesfristen regnes fra skadens indtræden, jf. forældelseslovens § 2, stk. 4, hvilket i den foreliggende sag var tidspunktet for selve tvangsanbringelsen i oktober 2011. Borgeren påstod sagen fremmet under henvisning til, at forældelsesfristen skal regnes fra maj 2012, hvor den uberettigede anbringelse effektivt blev bragt til ophør.
Byretten frifandt kommunen
Byretten frifandt kommunen, idet byretten ikke fandt grundlag for at tillægge borgeren godtgørelse eller erstatning.
Landsretten stadfæstede byrettens dom
Borgeren ankede dommen til Vestre Landsret, der stadfæstede byrettens dom.
Landsretten fandt, at skaden må anses for indtrådt på det tidspunkt, hvor kommunen traf afgørelse om tvangsanbringelse, eller i hvert fald senest fra det tidspunkt, hvor kommunens afgørelse blev stadfæstet af Ankestyrelsen. Idet sagen var anlagt mere end 3 år fra dette tidspunkt, fandt landsretten herefter, at et eventuelt krav på godtgørelse var forældet.
Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0632.

Og så har borger først beviser 2-3 år ind i sådan en sag, samt skal lande efter hjemgivelse. Suk. Værst er .... at regler laves sådan ...

 

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.