tirsdag den 2. maj 2017

Skoler og dagtilbud for alle #handicap


Skoleproblemer ... trist at det står på den liste! 

 

Børn med handicap: 1.  Deltagerstaterne skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at børn med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre børn.
Artikel 24: Uddannelse; 1.  Deltagerstaterne anerkender, at personer med handicap har ret til uddannelse. Med henblik på at virkeliggøre denne ret uden diskrimination og på grundlag af lige muligheder skal deltagerstaterne sikre et inkluderende uddannelsessystem på alle niveauer samt livslang læring, der tager sigte på:
2.  Ved virkeliggørelsen af denne rettighed skal deltagerstaterne sikre:
a) at personer med handicap ikke udelukkes fra det almindelige uddannelsessystem på grund af handicap, og at børn med handicap ikke udelukkes fra gratis og obligatorisk grundskoleundervisning eller fra undervisning på mellemtrin på grund af handicap,
b) at personer med handicap har adgang til en inkluderende og gratis grundskoleundervisning og undervisning på mellemtrin af høj kvalitet på lige fod med andre i det samfund, hvor de bor.
Det betyder, at jeg ikke bryder mig om at sammenlægge alle specialundervisningsbørn på en matrikel i Varde midtby. Jeg har sagt noget andet til borgermøder i Lerpøthallen efter råd fra "højere sted", men børn med behov for specialundervisning skal have lov til at være sammen med børn fra normalområdet.

AF: ARNE CALLESEN, MEDLEM AF VARDE BYRÅD OG HANDICAPRÅDET I VARDE KOMMUNE, THORSTRUPVEJ 37 SIG, VARDE


http://www.jv.dk/debatvarde/Skoler-og-dagtilbud-for-alle/artikel/2501808 hvor der er flere spændede debat indlæg som kan insipere ... eller tage modet fra forældre som ved hvad det betyder at stå isoleret uden at følge med resten.
Onsdag aften klokken 18.30 offentliggør Socialdemokratiet partiets ændrede holdning til partiernes fælles udspil om ny skolestruktur. http://www.jv.dk/varde/Socialdemokratiet-har-aendret-holdning-til-skolestruktur-og-kalder-til-borgermoede-onsdag/artikel/2501845

Enhedslisten stemmer imod samling af specialbørn http://www.jv.dk/varde/Enhedslisten-stemmer-imod-samling-af-specialboern/artikel/2501925


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.