lørdag den 27. maj 2017

Børnene og de unge var helt overvejende glade for skolen. #sygeundervisningen #psykiatrien #forældre


Temarapport 2016 om børn og unge i psykiatrien 

Børnene og de unge var helt overvejende glade for skolen.

”Det er godt at gå i skole. Der er få elever, man får mere hjælp, og der er mere plads til hver elev. De tager hensyn, hvis man har det dårligt.” Pige, 13 år
Mange børn og unge havde haft en afbrudt skolegang i tiden op til indlæggelsen. Nogle havde slet ikke været i skole i lang tid, f.eks. i et år eller to. For personalet på skolerne gik der nogle gange et stort motivationsarbejde, forud for at et barn eller en ung kunne modtage undervisning.

Nogle børn og unge oplevede, at de for første gang fik succes med at gå i skole. ”

Det er rigtig godt. Man lærer meget på en time.” Pige, 14 år 
Ombudsmanden har gennemgået en række konkrete skoleforløb ud fra det skema om undervisning, inddragelse og medbestemmelse, der er vedlagt denne rapport. Ud fra denne gennemgang og de oplysninger, som besøgsholdene i øvrigt modtog, konstaterede ombudsmanden, at undervisningen generelt blev tilrettelagt efter samråd med eleverne.

Desuden var det ombudsmandens indtryk, at skolerne normalt sikrede, at den, der stod for sygeundervisningen, indhentede oplysning om elevens hidtidige undervisning.

Ombudsmanden anbefalede en afdeling at sikre, at sådanne oplysninger blev indhentet. Det var også ombudsmandens indtryk, at skolerne sikrede, at de undervisere, der skulle undervise eleven efter sygeundervisningens ophør, fik de nødvendige oplysninger om sygeundervisningens forløb.

Ombudsmanden anbefalede de fleste skoler, at de justerede deres praksis, så undervisningen blev tilrettelagt efter samråd med forældrene.
 

............

Psykisk syge børn og unge fastspændes jævnligt - 17. maj 2017

Forældre behøver ikke at tage stilling
Ombudsmanden har som en anden konsekvens af besøgene opfordret alle psykiatriske afdelinger til at informere forældre om, at de kan undlade at tage stilling til brug af tvang over for børn under 15 år.

På ombudsmandens tilsynsbesøg fremgik det, at flere afdelinger ønsker, at forældrene giver samtykke til at bruge tvang over for deres børn under 15 år, fordi forældrene på den måde også tager ansvar for en del af behandlingen. Men når forældre giver samtykke til f.eks. fiksering, bortfalder nogle af retssikkerhedsgarantierne i psykiatriloven, f.eks. beskikkelse af en patientrådgiver og muligheden for at klage. Derfor har ombudsmandens pointeret, at forældre skal informeres om, at de kan undlade at tage stilling til brugen af tvang.

Ombudsmanden vil drøfte en række af de problemstillinger, som tilsynsbesøgene har afdækket, med Sundheds- og Ældreministeriet. www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/psykisk_syge_born_og_unge_fastspaendes

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.