fredag den 15. september 2017

Hvad er Dysgrafi?


Jeg vil gengive en smule af vores psykolog rapport som omhandler WISC-IV viser fortsat et godt kognitivt niveau i den øvre del af gennemsnittet, specielt hvad angår evnen til at tænke og ræsonnere abstrakt.

Der ses desudenspecifikke vanskeligheder i forhold til skriftsproget, sandsynligvis af dyslektisk karakter. Hans måde at opfatte og bearbejde stimuli på synes således atypisk. Læsevurderingen af 2010 indikerer, at hans læsevanskeligheder er af dyslektisk karakter. Testen afdækker således, at han har store vanskeligheder med skriftens lydprincip. Hermed menes at han er meget langsom og upræcis, når han skal omsætte bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Dette understøttes i øvrigt af hans´ kognitive profil, hvor han for længst ville have knækket læsekoden ved almindelig læseundervisning.

Der anbefales efterfølgende en intensiv, målrettet og pædagogisk indsats, og mor følger op derhjemme. Der anbefales blandt andet VAKS materialet, hvilket aldrig bliver iværksat af skolerne, ifølge mor. Med hensyn til hans´ skoletilbud synes det oplagt at inddrage en konsulent med ekspertviden om børn med særlige forudsætninger, som kan pege på et relevant skoletilbud med henblik på inklusion i en normalklasse.

Tilbuddet skal også tage hensyn til hans´ øvrige profil, herunder hans skriftsproglige vanskeligheder, følelsesmæssige og sociale vanskeligheder. Under alle omstændigheder synes det af stor betydning, at drengens først og fremmest udfordres på det intellektuelle område, jfr. undersøgelsen i øvrigt.

Dette skoletilbud skal dog foregå i rammer og med strukturer, hvor han er sikret en tryg og sikker zone for sin indlæring, idet han ellers reagerer uhensigtsmæssigt.

"Endelig fremgår det, at hans ordforråd ligger gennemsnitligt. Det er mit indtryk, at han her kan præstere bedre, idet han forstår ordet, men ikke altid evner at forklare det. Sidstnævnte er ligeledes et spørgsmål om øvelse og således kontinuerlig skolegang.

I de prøver, som tilsammen udgør Perceptuel Organisation, - som omsat betyder, at bruge sanserne til at sammenstille og fortolke visuel stimuli efter en bearbejdning i hjernen - ses et resultat over gennemsnittet for alderen (percentil 98). Prøverne er nonverbale og det fremgår, at drengens´ præstation ligger langt over, hvad der er forventeligt for alderen. Det ses i særlig grad i delprøven Blokmønstre, som går ud på at samle klodser ud fra et visuelt mønster og måler evnen til analyse af helheder, spatiel visualisering og visuomotorisk koordination.

Delprøverne Billedkategorier og Matricer måler bl.a. ikke sproglig begrebsdannelse ud fra et konkret og abstrakt visuelt materiale. Også på disse to delprøver scorer han lige over gennemsnittet.

De to prøver Talspændviddeprøven og Bogstav-tal-rangordning tester for arbejdshukommelsen. Af resultatet fremgår det, at han ligger indenfor gennemsnittet for alderen. Drengens auditive korttidshukommelse er særdeles god. Til gengæld er han mere på arbejde, når han skal parkere en information i hukommelsen samtidig med, at han opererer med en anden, men hans præstation ligger dog indenfor normalfordelingen.

Delprøverne Kodning og Symboler, som sammen tester forarbejdningshastighed, herunder visuomotorisk koordination samt evnen til visuelt at afsøge angivne figurer, ses et resultat under gennemsnittet samlet set (percentil 25). Han ligger imidlertid indenfor normalfordelingen, når det drejer sig om visuelt at afsøge angivne figurer. Hans vanskeligheder viser sig, når han skal koordinere det visuelle med det finmotoriske i delprøven Kodning. Det kan tyde på grafomotoriske vanskeligheder.

Samlet set viser resultatet, at hans kognitive potentiale ligger over og indenfor gennemsnittet for alderen. Drengens sproglige evner er veludviklede, ligesom hans evner indenfor ikke-sproglige begrebsdannelse er særdeles gode. Han har tillige en særdeles god auditiv korttidshukommelse, ligesom hans arbejdshukommelse er udmærket. Hans forarbejdningshastighed er gennemsnitlig når det drejer sig om mere enkle operationer, mens han har vanskeligheder, når der kobles finmotorik til det visuelle.
Alt i alt er det min vurdering, at resultatet af den kognitive testning understøtter, at han oprindeligt er udstyret med særlige forudsætninger for indlæring sammenlignet med sine jævnaldrende. Omsat til daglig sprogbrug betyder det, at han er intelligent, kvik og velbegavet og formodentlig tilhører gruppen af børn og unge, som på det læringsmæssige område har særlige behov for specifikke faglige udfordringer. Tidligere undersøgelser, journalakter og observationer i øvrigt, tyder imidlertid også på, at han i almindelige undervisningssituationer ikke formår at omsætte dette potentiale til forventede færdigheder.

Det ser således ud til, at han har en følelsesmæssig og social sårbarhed og særlige neurologiske vanskeligheder (dysleksi og grafomotoriske vanskeligheder), som bør indtænkes i indlæringssituationer, således at hans kognitive potentiale kan udfoldes.

Rey Complex Figure Test.

RCFT er en abstrakt kompleks figur, der skal eftertegnes henholdsvis med og uden forlæg. RCFT kan fortælle noget om barnets/den unges evne til visuomotorisk funktion, visuel hukommelse samt evne til at strukturere og danne overblik. RCFT kan desuden sige noget om barnets evne til at genkalde og genkende visuel information.

I eftertegningsopgaven klarer han sig fint for alderen. Da han efter 3 minutter skal gentegne figuren uden forlæg, ses ligeledes et alderssvarende resultat.

I eftertegningen med forlæg starter han først med figurerne i bunden, og bevæger sig herfra videre op langs linjerne og rundt, hvor også flaget indgår. Han tilføjer herfra en kvadrat af gangen. Han synes ikke at se de store linjer i billedet, og arbejder sig frem ved at stykke detaljerne sammen. Han anvender samme fremgangsmøde ved de efterfølgende eftertegninger.

Efter en halv time beder jeg så han om at tegne så meget, han kan huske fra figuren. Han klarer sig her bedre, end man kunne forvente for alderen. Han har et ønske om at bruge lineal, fordi det er svært for ham at eftertegne figuren pænt. Figuren fremstår da også upræcis, omend genkendelig. Der ses grafomotoriske vanskeligheder.

Samlet set har han en udmærket evne til at opfatte og huske visuel stimuli. Resultatet understøtter samtidig, at han efter al sandsynlighed har en atypisk måde at opfatte og bearbejde stimuli på. Han ser ud til at hæfte sig ved detaljer og kan have svært ved at danne sig et overblik. Han skal så at sige have lagt skinner ud i indlæringssituationer."

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.