mandag den 30. oktober 2017

Afgørelse - eksamen som selvstuderende og optagelse 2018

https://www.ug.dk/uddannelser/grundskoleundervisning/almenvoksenuddannelse/almen-voksenuddannelse-avu
Afgørelse

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har ved e-mail den 9. oktober 2017 fra VUC Annonym A (VUC AA) modtaget din klage over VUC’s afgørelse om ikke at tilbyde din søns optag som selvstuderende (hjemmeundervist) i december 2017 og som fjernkursist i 2018 på AVU.


Styrelsen har nu behandlet klagen.

Efter en gennemgang af sagen finder styrelsen ikke, at der er grundlag for at nægte drengens optag som henholdsvis selvstuderende og fjernkursist på VUC. Styrelsen omgør således VUC’s afgørelse, jf. nedenfor.

Sagens oplsyninger

Med e-mail af 9. oktober 2017 har skolen fremsendt følgende til styrelsen:

- Klagen over skolens afgørelse
- Bilag i form af mail korrespondance mellem skolen og klager
- Skolens kommentarer til klagen
- Uddannelsesplan for drengen
- Mail af 12. oktober fra VUC til styrelsen med bekræftelse af at
afgørelsen er leveret til klager telefonisk.

Retsgrundlag

Regelgrundlaget er lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avuloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 926 af 3. marts 2017 og bekendtgørelse
nr. 487 af 16. maj 2017 om almen voksenuddannelse (avubekendtgørelsen), samt bekendtgørelse nr. 343 af 8. april 2016 om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (eksamensbekendtgørelsen).

2 Styrelsen er klageinstans i forhold til skolens afgørelse for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. § 40, stk. 2 i AVU- bekendtgørelsen.

Om optagelse på AVU følger det af AVU-lovens § 2 at:

§ 2. Undervisningsministeren skal sikre, at alle, der er fyldt 18 år, inden for en rimelig geografisk afstand fra deres bopæl kan modtage undervisning i henhold til denne lov. Stk. 2. Unge under 18 år, der har opfyldt undervisningspligten, kan modtage undervisning i henhold til denne lov, hvis uddannelsesforløbet er et led i en uddannelsesplan, der er udarbejdet i samarbejde mellem den unge, forældremyndighedens indehaver og Ungdommens Uddan-nelsesvejledning.

Undervisningsministeren fastsætter regler herom.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen afgør ud fra en vurdering af ansøge-rens forudsætninger, om vedkommende kan optages på fag inden for almen voksenuddannelse og på hvilket niveau. Undervisningsministe-ren kan fastsætte regler herom.

Om selvstuderende følger det af § 8 i eksamensbekendtgørelsen at:

§ 8. Personer, der opfylder adgangskravet til uddannelsen men ikke er indskrevet til undervisningen, kan aflægge prøve som selvstuderende efter reglerne herom for den enkelte uddannelse, herunder reglerne om opfyldelse af eksaminationsgrundlaget, jf. § 7, stk. 1, og om betaling. Tilmelding skal ske ved en institution, der i forvejen afholder prøve i det pågældende fag og på det pågældende niveau. Institutionen kan henvise den selvstuderende til at aflægge prøve ved en anden institution.

Stk. 2. Institutionen kan fastsætte en frist for tilmelding, der ligger tidligst 8 uger før prøvens afholdelse, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Selvstuderende, der ønsker at aflægge prøve i forberedende voksenundervisning, skal tilmelde sig normalt senest 2 uger før prøvens afholdelse.

Begrundelse

Styrelsen har som nævnt per mail fået bekræftet, at afgørelsen er meddelt i telefonen, og styrelsen er derfor ikke besiddelse af selve afgørelsen.

Det følger af VUC’s kommentarer til klagen, at:

”Drengen er 15 år, og har dyslektiske vanskeligheder. Han ønsker optag som selvstuderende dec. 17 og som fjernkursist foråret 18. Vi mener ikke, at VUC er det rette tilbud til ham, da det er vores vurdering, at disse tilrettelæggelser ikke kan imødekomme drengens særlige behov for hensyntagen i undervisningen."

3 Det er VUCs’ opfattelse, at der skal findes en anden løsning, der kan gøre drengen klar til en gymnasial uddannelse, som er målet ifølge vedlagte uddannelsesplan.

Drengen har bopæl i Odense, og det vil derfor være hensigtsmæs-sigt, at UU sammen med drengen får lagt en anden realiserbar plan, der kan tage hensyn til hans særlige udfordringer.

Såfremt drengen og hans mor fastholder ønsket om en optagelse som selvstuderende på dansk G, kan vi henvise til VUC Annonym C (VUC AC), hvor der afholdes dansk g eksamen dec. 17, og hvor der kan ansøges om til-melding som selvstuderende inden den 15. oktober.”

VUC henviser således drengen til at søge optagelse på VUC AC.

Et VUC kan, jf. § 8, stk. 1 henvise en selvstuderende til at aflægge prøve ved et andet VUC. Af formuleringen ”kan”, fremgår det dog, at der her-til kræves saglige argumenter. Styrelsen finder ikke, at VUC i sine kom-mentarer til afgørelsen kommer med tilstrækkeligt saglige argumenter for at henvise drengen til VUC AC.

VUC vurderer ikke, at AVU er det rigtige forløb for drengen.

Det er, jf. § 2, stk. 3 i AVU-loven uddannelsesinstitutionen, der vurderer, hvorvidt en ansøger kan optages på AVU. En sådan vurdering må imid-lertid bygge på et sagligt grundlag.

Styrelsen finder ikke at VUC afgørelse om ikke at optage drengen på AVU, hviler på et tilstrækkeligt sagligt grundlag.

Styrelsen lægger i sin afgørelse vægt på, at UU i Odense har godkendt, at drengen gennemfører et AVU-forløb som led i sin uddannelsesplan. Drengen er endvidere startet på et AVU forløb ved VUC AA.

Drengen ønsker at gå til eksamen som selvstuderende, og der er derfor i den forbindelse ikke nogen undervisningsmæssige hensyn at tage.

Det faktum at VUC Annonym B (VUC AB) selv henviser drengen til at søge om optagelse som selvstuderende hos VUC AC, strider ligeledes mod vurderingen af, at AVU ikke er det rigtige tilbud for drengen.

På den baggrund finder styrelsen således ikke grundlag for at afvise drengens optagelse på AVU hos VUC AA.

Denne afgørelse er samtidigt sendt til VUC AA.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.