søndag den 1. oktober 2017

Beskrivelse af test/prøver i dansk - som ingen brugt i vores sag, trods stor problemer!

IL-basis (Gruppeprøven)

Prøven har til formål at undersøge læseforståelsen og centrale, kritiske læseforudsætninger hos børn i den tidlige indskolingsfase. Prøven kan med fordel administreres flere gange hen over 1. klasse med henblik på at følge læseudviklingen hos eleverne nøje.

Gruppeprøven består af 14 delprøver, som det typisk tager 10-20 minutter at gennemføre.

OS 64 og 120

OS-prøverne giver en vurdering af børns begyndende læseudvikling.

Eleverne læser en tekst for sig selv og derefter demonstrerer de deres læseforståelse ved at overstrege en af fire mulige tegninger. Teksterne er af to sværhedsgrader – OS64 for børn i 1. og 2. klasse og OS120 for børn i 2. og 3. klasse. Prøveresultaterne beskrives i et kategorisystem, der bygger på læsehastighed og rigtighedsprocent/forståelse. Prøverne er beregnet til at kunne gentages med et halvt til helt års mellemrum, således at læseudviklingen kan følges. De kan scores såvel manuelt som i et computerprogram.

Prøven tager ca. 15 minutter.

OS-prøverne er et led i et sæt læseprøver, som ud over ordlæsning også omfatter sætningslæsning (MiniSL- og SL-prøverne) og tekstlæsning (TL-prøverne), der sammen dækker 1. til 10. klasse.


SL 40 og 60

SL-prøverne er udviklet til at vurdere børns sætningslæseevner og læseudvikling med henblik på planlægning af undervisningen, herunder også undervisningsdifferentiering og henvisning til specialundervisning. Prøverne er beregnet til børn fra 1. til 5. klasse, men kan også anvendes i specialundervisningssammenhænge med ældre elever.

SL-prøverne består af en let prøve, SL60, og en lidt sværere prøve, SL40. SL60 indeholder 60 spørgsmål, og SL40 indeholder 40 spørgsmål. Alle spørgsmålene består af en tekst på en eller to sætninger og fem svarmuligheder i form af billeder. Det billede, der mest præcist afspejler indholdet i teksten, skal afkrydses af eleverne. I prøverne vurderes både læsehastighed og rigtighedsprocent/læseforståelse. Resultatfordelinger for flere klassetrin findes for alle læseprøverne.

Prøven tager ca. 15 minutter.

SL-prøverne er en del af en række læseprøver omfattende ordstillelæsning (OS-prøverne), sætningslæsning (MiniSL- og SL-prøverne) og tekstlæsning (TL-prøverne).TL

TL-prøverne kan bruges til vurdering af større elevers læsning (6.-9.kl)

TL 1-5 er et prøvemateriale til beskrivelse og vurdering af større børn og unges læsning. Prøverne opgør elevens samlede læsekompetence på de forskellige klassetrin. På de større klassetrin er prøvetagningens fornemste opgave at være et redskab i den pædagogiske evaluering, hvor dansklæreren udvikler en ”individtilpasset læseundervisning”. Den pædagogiske evaluerings perspektiv er derfor fremadrettet. Lærerens opgave er i samarbejde med eleverne bl.a. at vælge undervisningsaktiviteter og -indhold, der passer til elevernes forudsætninger, potentiale og udviklingsmål. Eleven bør medinddrages i en vurdering af sine egne læseprocesser, således at han/hun kan drage nytte af sine forudsætninger og potentialer. Derigennem gøres eleven til medansvarlig for fastsættelsen af sine udviklingsmål.

TL1-5 består af et elevhæfte til hvert klassetrin. Hæfterne indeholder 4-6 opgaver med en række delopgaver i hver. Opgaverne går ud på at læse en fortællende eller informerende tekst eller en række ord og så demonstrere sin forståelse heraf ved at svare rigtigt på de efterfølgende spørgsmål i multiple-choice-format. Opgavernes præcise udformning og teksternes sværhedsgrad er tilpasset de enkelte klassetrin.

TL-prøverne er en del af en række læseprøver, der også omfatter ordstillelæsning (OS-prøverne) og sætningslæsning (MiniSL- og SL-prøverne).ST 2-9

ST-prøverne er et effektivt diagnostisk materiale til beskrivelse af såvel klassens som den enkelte elevs stærke og svage sider, når det gælder stavning. Hermed bibringes læreren et overblik over, hvilke undervisningsområder der eventuelt kræver særlig indsats.

ST-prøverne indeholder opgaver i de forskellige stavediscipliner – diktat, orddeling, store bogstaver, sammensatte ord osv. Prøverne findes i en afpasset udgave til hvert klassetrin mellem 2. og 9. klasse. De er konstrueret med henblik på at analysere de typer fejl, eleverne begår. Der skelnes mellem forskellige fejltyper, som svarer til undervisningsområder, læreren er bekendt med. Prøven tager for hver fejltype stilling til, om klassens/elevens standpunkt ved denne fejltype er alderssvarende, eller i hvilken grad standpunktet er bedre eller dårligere i forhold til andre klasser.

ST-prøverne tages 1 gang årligt – enten efterår eller forår.

Man bør afsætte ca. 2 timer til prøven.

IL-basis (De individuelle prøver)

De individuelle prøver administreres således ofte i forlængelse af OS-prøverne og gruppeprøven i IL-basis. Prøverne tager ca. 15 minutter pr. del.

Sprog og bogstav er en individuel prøve, der består af 9 opgavesæt, som er tæt forbundne med opgaverne i gruppeprøven. Denne prøve kan foretages over flere lektioner i løbet af 1. klasse, men bør ligge i tilknytning til og have sammenhæng med elevens præstation på gruppeprøven.

Tekst og ord 1a, 1b og 1c er en individuel prøve, der består af 8 opgavesæt. Prøvetagningen varer 1-2 lektioner og bør ligge i tilknytning til og have sammenhæng med elevens præstation i OS64. Prøverne vil almindeligvis komme i anvendelse fra begyndelsen af 2. klasse.

Tekst og ord 2a, 2b og 2c er en individuel prøve, der består af 9 opgavesæt.

Prøvetagningen varer 1-2 lektioner og bør ligge i tilknytning til og have sammenhæng med elevens præstation i OS120. Prøverne vil almindeligvis komme i anvendelse fra begyndelsen af 3. klasse

IL

IL anvendes, når der skal træffes beslutninger om iværksættelse af særlige undervisningsmæssige tiltag over for elever med læsevanskeligheder i 3.-7. klasse. Her tænkes fx på visitation til specialundervisning og tilrettelæggelse heraf. IL anvendes oftest i forlængelse af OS- og SL-prøverne, når der er behov for en omfattende og bredspektret vurdering af elevens læsefærdigheder og læseforståelse.

Anerkendelsen af IL-prøvens kvalitet og dens udbredelse i det meste af landet gør, at den på det nærmeste danner en fælles referenceramme for undersøgelse og beskrivelse af læsning på baggrund af moderne læseteori.

IL består af otte tekster skrevet af en børnebogsforfatter. Hver tekst rummer en lille beretning om børn på skolens mellemtrin, og de appellerer til elevernes nysgerrighed og engagement.

Il-prøven tager ca. 40 minutter.LOGOSEn læsetest som kan bruges til diagnose af dysleksi. Prøven tager ca. 45 – 60 minutter.

Beskrivelse af test/prøver i matematikRM 1-7

RM 1-7 giver en vurdering af den enkelte elevs samt klassens færdigheder inden for regning og matematik. Prøverne er diagnosticerende, dvs. at man ikke kun får et prøveresultat, der sammenligner og rangordner elevernes præstationer, men også en vurdering af, inden for hvilke områder eleven/eleverne har problemer og eventuelt har behov for særlig støtte eller specialundervisning.

Opgaverne i RM omfatter 15 grundlæggende, matematiske færdighedsområder – fra addition og multiplikation til statistik, funktioner og kombinatorik. Alle områder indgår ikke i opgavesættene til de yngste klasser, men lægges til, efterhånden som de præsenteres i undervisningen. RM-opgaverne er uafhængige af, men tilpasset arbejdet med følgende lærebogssystemer: Matematik – Regn med Matematik – Hej Matematik – Matematiktimen – Tal og Mængder – Sigma og Matema.

Man kan enten tage prøverne i august-september eller i april-maj.

Der anbefales at man afsætter 2 timer. Der skal ikke tages tid, da det ikke er hensigten at se, om eleverne er hurtige eller langsomme.

Læreren skal undgå at give hjælp, men må gerne læse opgaverne højt.MG

MG belyser elevernes grundlæggende færdigheder i matematik og giver en sikker viden om elevernes standpunkt.

Prøverne dækker hovedområderne inden for faget og har en stigende progression, sådan at de ikke kun afdækker elevernes færdigheder, men også mulige forklaringer på fejl.

MG bh.kl.-3. klasse består til hvert klassetrin af et elevhæfte med opgørelsesark eller netscoring samt en vejledning.

MG 4-9 består til hvert klassetrin af et MG-elevhæfte med opgørelsesark eller netscoring samt en vejledning til MG. Konstruktionen af MG er foretaget på baggrund af analyser af angivelserne i Fælles Mål og er dermed lærebogsuafhængige. Materialet er en videreudvikling af RM-prøverne og bygger på forskningen i og erfaringerne med disse.MI
Chips (CHILDREN’S PROBLEM SOLVING)

Chips-prøven har til formål at undersøge børns kognitive udvikling, dvs. hvorledes barnet tænker og løser problemer og opgaver på det givne tidspunkt. Der er ikke tale om en egentlig intelligensprøve, men derimod om et værktøj til planlægning af undervisning. En kortlægning af den enkelte elevs nuværende udviklingstrin er derfor relevant i forbindelse med undervisningsdifferentiering.

Ved elever som klarer sig dårligt i læse/stave-prøver eller matematikprøver kan Chips-prøven være med til at give et billede af om eleven f.eks. har læsestrategierne i orden eller om eleven er på vej til det.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.