lørdag den 21. oktober 2017

En lukning mere ... som bør havde sket i 2015 og skånede alle dvs samfundets økonomi og børnene


Så lukkede stedet som ses på ovenstående billede efter ca et år hvor de fik en chance til, et chance jeg ikke mente de vil få gavn af. En chance efter et forløb som omfattede meget mere end det som står i det endelige tilsyns rapporter ... og hvor ingen fortæller om de børn der rent faktisk fik alt andet end det "behandling"kommunen betalt dobbelt takst for efter stedets anmodning. Hvor der intet beskrivelser var omkring åbenlyse mangler jf uddannelse, kost eller medmenneskelighed og hvor ingen fortæller at politiet dukkede op.

Hvor det værste var at jeg endt med at være taknemlig for "overvåget" samvær samt at det stedet lavede på ingen måde noget som kan begribes det var tilladt, eller at kommunen købt noget de ikke sikrede sig havde en faglig ballast eller gennemskuede åbenlyse fejl og mangler.

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets indsats vedrørende organisation og ledelse giver anledning til en så alvorlig bekymring for den faglige kvalitet, at der iværksættes skærpet tilsyn. Socialtilsynet har især lagt til grund, at den samlede gruppe af pædagogiske medarbejdere er fratrådt. Bekymringen bestyrkes af, at fratrædelserne skyldes uoverensstemmelser med tilbuddets ledelse. Endelig har tilsynet lagt vægt på, at såvel sygefravær og personalegennemstrømningen gennem en længere periode har været høj, hvilket medfører manglende kontinuitet og stabilitet for de anbragte børn og unge. Formålet er at sikre, at tilbuddets ledelse udvikles, så tilbuddet kommer i besiddelse af den til fortsat godkendelse nødvendige kvalitet ....

Inden det fik de meget lang snør at få rettet deres skidt op. Uden at socialrådgivere opdagede der var noget som helst i vejen, og hvor jeg fra første samtale vidste det er gjalt men som den udsat kun jeg jo ikke sige så meget andet end ja og det er da dejligt.

På baggrund af bekymring vedrørende målgruppe, metoder og resultater, organisation og ledelse, samt sammenblanding af borgernes og tilbuddets økonomi, træffer Socialtilsyn Syd hermed afgørelse om, at tilbuddet med virkning fra 13. april 2015 skal underlægges skærpet tilsyn i 3 måneder, jf. lov om socialtilsyn § 8, stk.1. Som led i afgørelsen om skærpet tilsyn i medfør af lov om socialtilsyn § 8, stk. 2, jf. stk. 1, udsteder Socialtilsyn Syd påbud om, at tilbuddet udarbejder en fyldestgørende genopretningsplan
Planen, som skal godkendes af Socialtilsyn Syd, skal være udarbejdet senest den 27. april 2015. Genopretningsplanen skal som minimum indeholde følgende elementer: 
1) Tids- og handleplan for, hvordan det sikres, at der øjeblikkeligt udarbejdes og implementeres plan for, hvordan det sikres, at såvel medarbejdere som ledelse er bekendt med og handler i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af magt over for børn og unge anbragt uden for hjemmet (bekg. 186 af 20. februar 2015) og for borgere over 18 år (bekg. Nr. 392 af 23.04. 2014) 
2) Tids- og handleplan for, hvordan det sikres, at der inden 3 måneder er udarbejdet og implementeret udviklingsplan med henblik på styrkelse af tilbuddets ledelse
3) Tids- og handleplan for, hvordan det sikres, at der inden 3 måneder er udarbejdet og implementeret procedurer for sikring af, at der opnår gennemsigtighed i den økonomiske drift, herunder for så vidt angår adskillelse af borgernes og tilbuddets økonomi. Det forudsættes at indgå i disse procedurer, at der oprettes særskilte konti for borgerne, hvortil tøj- og lommepenge indbetales, og at borgerne får udbetalt lommepenge i henhold til gældende takster. Tilbuddet skal kunne dokumentere udbetalinger af og henlæggelse til opsparing af borgernes penge, f.eks. via en procedure, hvor borgerne kvitterer med deres underskrift. 
4) Tids- og handleplan for, hvordan det sikres, at der inden 3 måneder er udarbejdet og implementeret plan for, hvordan det sikres, at der opnås gennemskuelighed i tilbuddets indkøb af fødevarer, herunder også vedrørende adskillelse af private indkøb fra tilbuddets indkøb. Med henblik på at føre tilsyn med tilbuddets indkøb af fødevarer udsteder Socialtilsyn Syd endvidere påbud om, at tilbuddet i den periode, hvor det er underlagt skærpet tilsyn, hver 14 dag fremsender dokumentation for indkøb af fødevarer, Første gang den 27.april 2015. 
Afgørelsen om skærpet tilsyn vil fremgå af Tilbudsportalen, jf. lov om socialtilsyn § 8, stk. 1, 2. pkt., ligesom det vil fremgå af Tilbudsportalen, at I har fået meddelt påbud, og hvad det består i, jf. lov om socialtilsyn § 22, stk. 2, nr. 2. Socialtilsyn Syd vil orientere de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet efter lov om social service, jf. §§ 9-b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, om indholdet af afgørelsen, jf. bekendtgørelse om socialtilsyn § 10. I den periode, hvor tilbuddet er underlagt skærpet tilsyn, vil Socialtilsyn Syd gennemføre tilsynsbesøg, ligesom der i nødvendigt omfang vil blive indhentet supplerende oplysninger. 
Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet ved efterlevelse af påbuddene har mulighed for at skabe gennemsigtighed i økonomien, ligesom et intensivt arbejde fra tilbuddets side vedrørende faglige tilgange, ledelse og magtanvendelse forventes at kunne bringe tilbuddet i en udvikling, der gør, at den fornødne kvalitet kan opnås.

Og når jeg læser dette tænker jeg at Kommunerne fjerner børn og placere dem i sådanne kaotiske steder uden at opdage noget, på trods af samtaler med forældre, børn og personale?  Jeg kan kun sige vi fik ingen tøj, ingen personrettede støtte, aflastning eller medfølelse fra Kommunen. Deres eneste hjælp var de vil flytte barnet til et sted jeg vurderede var værre end det de havde betalt over 100 000kr om måneden til at jeg ikke sagt så meget og stået med opgaven ... alene. Ingen skole (barnet var så medtaget og i chock at der lige skulle ventes med skole delen) ingen penge til udgifter forårsaget af manglende pasning og pleje og ingen cykel, eller andet udstyr på trods af de de fik mit barn hvade han alt dvs cykel, PC og en fuld gaderobe. Der stået jeg ... og har over 2 år fået samlet alt således vi lige overlevede på nær opsparoing til en ny PC da det er hans passion. Penge er smår dvs vi kan ikke afbetale noget jf det skrappeste kommunale beregninger (med mindre kommunen "snyder" og glemmer et regstykke - og det gjor de jf tandlæge mm. ) hvor jeg belv ramt af kontanthjælpsloft frem for at få TAF (tabts arbejdsfortjeneste) nu hvor de sparede en institutionsplads de købt uden at de fik noget ud af det. En ting er sikkert - alle måbede! Det er på tide at vi revurder hvad kommunen bruger penge til og overveje om familier bedre og billiger støttes i hjemmet og skolerne måske vil disse børn hvis de også fik timer, oplæring (faktisk hvis socialtilsyn kan kræve et opholdsted skal ligge polaenr så må det ligeledes kunne kræves af skoler jf barnets ret og tarv til at kunne inkluderes).

Så overvej hvad vi anbringer børn til og om det er godt nok det vi køber. Men endeligt er stedet lukket - jeg ved ikke hvorfor da jeg tilfældigt opdagede det ifm. at jeg kopierede raporter mm til mit barns sag så han kun se sagen når han en dag vil læse om det. Som psykologen sagt: Det må vi ikke presse ham til, hellere ikke at han skal fortælle hvad der forgik men giv ham så normal et liv som muligt ... desværre smed kommunen ham i en specialklasse og derfra videre i et forløb vi om 7 måneder afslutter i kraft af at vi hjemmefra levere alt hvor kommunen svigter bare for at han snarest kan være del af samfindet på lige fod med andre børn ... trods et forløb som ingen begriber kunne ske.

Jeg kan kun sige: Det var tæt på han havde boede på stedet fra 2015 indtil nu ... og bare det 2 år hjemme har vist vi ikke var hjulpet af anbringelsen eller kommunen. Det er endeligt hjerteskærende at skrive men alt er ikke i toppen jf de forskellige afdelinger da der ingen penge er ved Kommunen grundet fuskere som har deres snabler for dybt i kommunens kasse, som tilsyn viser os. At tilsynet ikke lukkede stedet i 2015 forstår jeg ikke men de kun vel ikke lukke dem alle ... at stedet kun drives videre som et delvis amputerede tilbud viser hvad kvalitet vi skal nøjes med når vores børn har brug for en ekstra indsats. Som socialministeren siger: De kan ikke lukke alle for så ved hun ikke hvad der skal ske med børnene.

Måske bør børnene hjem, måske er det ikke forældrene da det også ses fler plejefamilier får børn fjernet når de kræver barnet får hjælp. Måske hvis vi lukke disse steder vil der være penge til varme hænder og ærlige indsatser hvor formålet ikke er at anbringe men at skabe et lokal samfund med plads til alle. Hvad er det vi har tilbage hvis samfundet må udstøde de svageste? Og er det rimeligt at samfundet kun er sig selv nærmest ... jeg vil ikke byde min fjende et omgang ind i socialforsorgerens hænder. Det er ikke meget anderledes end dengang ved Godhavn ... "pengene driver værket" og jeg er stærkt bekymret for ingen får noget ud af deres ophold "hjemmefra".

Og jeg var inden alt dette en som treode på kommunens anbringelser gøre godt. Jeg var ikke typen der havde tænkt tanken om at sige systemet imod. Men i dag er det anderledes. I dag ved jeg at ingen børn bør anbringes, med mindre det er strængt nødvendigt og ingen familie står en chance at kan beholde deres børn hjemme så længe penge bruges på anbringelser som vi oplevede. Så noget må jeg sige fungere ikke.

Jeg håber at vi efter denne valg ændre retning i Odense Kommune. Da indvandres børn, så handicappede børn skulle anbringes sagte ingen fra. Men da bandernes børn blev det næste målgruppe skulle vi pludseligt høre kommunen handler ulovligt!

Nu sporger jeg bare hvis det blir nemmere at anbringe skulle lovændringer opnås ... er det dit "raske" barn som skal hjemmefra? Vil du have dit barn oplever det som er tilladt for de anbragte børn i dag  ... eller er det dig som siger: Det her kan vi klare bedre lokalt, og det skal vi for en by kan ikke eksister uden at der er plads til alle af byens mennesker.

Vores histori er desværre ikke enstående. Vi startede ud med at skulle finde en specialskole da vores skole lukkede i en by som ikke havde plads til alle børn i Folkeskolen, efter vi flyttede dertil netop fordi der ikke var "stemning" for at sikre alle børn møder særlige fagpersoner. At være afvist "lokalt" pga. special pædagogisk behov og derfra tvinges ind i målgrupper vi ikke hørte ind under var ikke særlig rart- At se sit barn placeret i det der var til rådighed, og misforstået samt maltrakteret var et ubeskrivelig oplevlese, som jeg helst ikke oplevede. Og vi vores tilfælde skete det også for 100 år siden ... mon ikke det er på tide at vi kigger lidt på om det vi vælger for andre også vil være noget vi vælger for os selv?

Om det er indvandrebørn, handicappede eller kriminelle børn så er der ingen forskel, pengene bruger vi alligevel men når vi ikke opnår resultater så må vi gentænke hvad vi implementer, og det har vi gjort i over 100 år, At vi sikrer flere børn igennem forløb som tydeligvis ikke er at sådan en kvalitet at vi vil tale om indholdet må antyde vi nok ikke skal sende flere børn ad den vej, men desværre nu vil vi det. Men tænk hvis vi vælger rigtigt og træned epersonale til alle målgrupper og sikrede børn et tåleligt tilværelse lokalt frem for skiftede opholdsteder og plejefamilier som basaltset ved lige så lidt om deres behov som forældrene?
In addition to her teaching responsibilities at Columbia, Hollingworth also began focusing on the study of exceptional children. It is for her work with the "gifted" (a term she coined) that Leta Hollingworth is best known, although she worked initially with the "mentally defective" and came to believe many were of average intelligence but suffered from problems of adjustment. Her books The Psychology of Subnormal Children (1920), Special Talents and Defects (1923), and The Psychology of the Adolescent (1928) became leading textbooks, this last replacing a book by G. Stanley Hall.

Leta Hollingworth believed educational and environmental factors, not just inheritance, played a role in giftedness and focused on how to nurture giftedness and educate gifted children. The view in education at the time was that bright children could take care of themselves. Leta Hollingworth believed their needs were not, in fact, being adequately met. She developed a method that focused on early identification of their giftedness, everyday contact, and not isolating them from other children. Her first experiment with the gifted began in 1922 with a group of 50 seven- to nine-year-olds with IQs over 155. It served two functions. The first was to understand their family backgrounds, psychological makeup, and physical, social, and temperamental traits. The second was to create a curriculum of benefit to them. Hollingworth's book, Gifted Children (1926), describes the results of the study. Her work with gifted children continued with the creation of Speyer School in 1936 which garnered much attention - not all of it good. Many saw her efforts to provide gifted children with an enriched curriculum as undemocratic. https://www.feministvoices.com/leta-hollingworth/

Read more about her work, and wonder if we perhaps mislabel some children and could use our resources better?


Asynchrony
Unchallenging School Curriculum
Social Relations
Negativism Toward Authority
Benign Chicanery
Gifted Girls and Gifted Women
Leta Hollingworth's insights are remarkably current. She would be pleased to know that apathy toward the gifted is finally waning, and the world is ready to hear what she had to offer. She deserves to be remembered by all of us who share her passion for profoundly gifted children. http://www.gifteddevelopment.com/highly-and-profoundly-gifted/leta-hollingworth-birthmother-pg
Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.